Home

Zelfgestuurd leren

Zelfgestuurd leren houdt in dat de leerling 'zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing voor de leerprocessen in handen neemt'. Om zijn eigen leerproces te sturen moet een leerling beschikken over verschillende leerstrategieën: cognitieve en metacognitieve, en motivationele en affectieve Zelfgestuurd leren houdt in dat studenten zelf proactief invulling geven aan hun eigen leerproces. OU-onderzoekers Emmy Vrieling, Sjef Stijnen en Theo Bastiaens onderzochten hoe je het beste zelfgestuurd leren kunt faciliteren en hoe je een balans kunt vinden tussen zelfgestuurd leren door de student en instructie door de leraar. Hun publicatie in het tijdschrift Teaching in Higher Education. leerprocessen in handen neemt (Boekaerts & Simons, 1995). Zelfgestuurd leren is dus meer dan alleen zelfstandig leren. Om zelfgestuurd te leren dient een leerling te beschikken over voldoende cognitieve, metacogni-tieve en motivationeel/affectieve leerstrategieën. Zelfgestuurd leren ver-wijst aldus in deze review naar drie aspecten: cognitie, metacognitie en motivatie/affect

Klik hier voor een andere definities van zelfgestuurd leren. Zelfsturing kun je leren Veel onderzoekers gaan uit van het perspectief dat je zelfsturing kunt leren en ontwikkelen door aandacht te besteden aan leerprocessen en door het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden Kenmerkend aan dit zelfgestuurd leren (ZGL) is dat het verwijst naar een proactief en constructief proces waarbij studenten zelf initiatieven ondernemen, doorzettingsvermogen tonen en adaptief hun eigen leerproces vormgeven Zelfgestuurd leren . Featured. Zelfgestuurd leren, Motivatie en toetsing. Werkvormen. Keuzevrijheid. Zelfgestuurd leren, Motivatie en toetsing. Werkvormen. Deze werkvorm helpt je om bewust te werken aan het vergroten van de keuzevrijheid voor leerlingen Voor dit zogenoemde zelfgestuurd leren hebben zij zowel cognitieve als metacognitieve leerstrategieën nodig. Leerlingen moeten, met andere woorden, informatie kunnen onthouden en deze laten aansluiten bij wat ze al weten. Én ze moeten hun leerprocessen kunnen plannen en controleren

Zelfgestuurd leren. Tegenwoordig is de druk op het zelf kunnen sturen van het eigen leren niet alleen groter geworden door de persoonlijke leerroutes, de leermogelijkheden en niet in de laatste plaats de sociale media. Ook buiten het onderwijs wint zelfsturing aan belang Bij zelfgestuurd leren zijn het de lerenden zelf die de meeste of zelfs alle beslissingen over leren nemen en daarvoor moet het leerproces zo georganiseerd worden dat studenten zelf de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de sturingsactiviteiten kunnen nemen (Lunenberg & Zelfgestuurd leren (ZGL) houdt in dat studenten zelf proactief invulling geven aan hun eigen leerproces (Zimmerman, 2002). ZGL is niet alleen cruciaal gebleken voor het bevorderen van de leerprestaties en motivatie van studenten (Paris & Paris, 2001), maar wordt ook genoemd als sleutelcompetentie voo Zelfgestuurd leren. De stap van gepersonaliseerd leren naar zelfgestuurd leren is een kleine. En met zelfgestuurd leren bedoelen we dat iedereen eigen baas is over zijn leerbehoeften,.

Welk leerkrachtgedrag bevordert zelfgestuurd leren bij

kenmerken van leerlinggedrag bij zelfgestuurd leren. De matrix van Pintrich is gebruikt om voor het daltononderwijs ik-doelen voor leerlingen te formuleren. In onderstaande tabel zijn voorbeelden van ik-doelen beschreven, waarbij fase 3 (controle) en fase 4 (reactie en reflectie). Zelfgestuurd leren in innovatiewerkplaatsen Dit artikel is het tweeënzeventigste in een serie praktische artikelen over on-derwijsinnovatie. Deze serie heeft de bedoeling om mensen die werk zaam zijn in het hoger onderwijs handreikin-gen en aandachtspunten te bieden voor eigen initiatieven in onderwijs-innovatie. De onderwerpen van dez

Model voor zelfgestuurd leren - Open Universitei

Definities zelfgestuurd leren Naast en geïnspireerd op de definitie van Flavell van zelfgestuurd leren, hebben de wetenschappers Knowles en Zimmerman het begrip verfijnd en/of uitgebreid. Knowles (1975) geeft de volgende ruime definitie van zelfsturing: Zelfgestuurd leren T1 - Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk. Een kennisbasis voor effectieve strategie-instructie. AU - Kostons, Danny. AU - Donker, Anouk. AU - Opdenakker, Marie. PY - 2014. Y1 - 2014. M3 - Report. SN - 978-90-6690-545-. BT - Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk. Een kennisbasis voor effectieve strategie-instructie. PB - GION.

Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs 1e druk is een boek van Ella Desmedt uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789044117271 Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs - Survivalkit voor de eerste maanden wil studenten uit het eerste jaar van het hoger onderwijs ondersteunen bij het verwerven of verder ontwikkelen van de vaardigheden van zelfgestuurd leren Zelfgestuurd leren: Onderwijsonderzoekers zijn op zoek naar effectieve manieren om de zelfregulatievaardigheden van leerlingen te trainen en te ondersteunen

Zelfgestuurd leren. Zelfgestuurd leren houdt in dat de leerling zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing voor de eigen leerprocessen in handen neemt (Boekaerts & Simons, 1995). Drie invalshoeken zijn hierbij belangrijk: cognitie, metacognitie en motivatie/affect. Leerstrategieën in deze categorieën helpen leerlingen te. T1 - Zelfgestuurd leren in innovatiewerkplaatsen. AU - Wierenga, Lisette. AU - Cremers, Petra H.M. N1 - Referenties. PY - 2017/3/1. Y1 - 2017/3/1. N2 - De arbeidsmarkt heeft in toenemende mate behoefte aan professionals die opeen innovatieve manier aan complexe vraagstukken kunnen werken 20-nov-2018 - Bekijk het bord zelfgestuurd leren van An Vermeyen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, onderwijsactiviteiten, sociale vaardigheden Vernieuwingsonderwijs & zelfgestuurd leren Onderzoeker: Patrick Sins De vaardigheid en kennis van leerlingen om het eigen leerproces te kunnen sturen, plannen, monitoren en reguleren wordt in de onderwijskundige literatuur veelal als belangrijke voorwaarde geacht voor levenslang ondernemend leren (zie ook 21st century skills)

Zelfgestuurd leren: onze leerlingen plukken nu de vruchten van onze aanpak! Zelfgestuurd leren: onze leerlingen plukken nu de vruchten van onze aanpak! Freinetpedagogie is uniek in de regio! Talentenschool lanceert 'HelloTalent'-box als alternatief voor praktijklessen Hotel tijdens coronamaatregelen Zelfgestuurd leren staat in het brandpunt van de belangstelling, maar is binnen onderwijswetenschappen tevens best omstreden. Veel lerenden zouden daar (nog) niet toe in staat zijn. Daarom vind ik boeiend dat de Academische Werkplaats Onderwijsinnovatie, waarin Iselinge Hogeschool en het Welten-instituut samenwerken, juist over dit onderwerp een online masterclass verzorgen Leraren worden aangemoedigd zelfgestuurd leren in hun onderwijs in te bouwen. Dit is echter nog niet zo eenvoudig. De Academische Werkplaats Onderwijsinnovatie, een samenwerking van Iselinge Hogeschool en het Welten-instituut, organiseert daarom een masterclass waarin ze handreikingen bieden om zelfgestuurd leren te integreren in het onderwijs Leer leerlingen in het voortgezet onderwijs om zelf bewust keuzes te maken tijdens hun leerproces. Dat is het belangrijkste advies van Steven Raaijmakers aan scholen naar aanleiding van zijn promotieonderzoek naar zelfgestuurd leren. Het onderzoek vond plaats in de onderbouw havo en vwo 29-dec-2020 - Bekijk het bord Zelfgestuurd leren van Nederlandse Jenaplanvereniging op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, studievaardigheden, sociale vaardigheden

 1. Zelfgestuurd leren. Door de pijlers na te streven, krijgen leerlingen meer zeggenschap over hun eigen leerproces, wat aansluit bij zelfgestuurd leren. De leerlingen ervaren een zekere vorm van autonomie, waarbij ze inschatten wanneer en op welke manier ze welke leerstrategieën moeten inzetten. Zo kan een leerling cognitieve strategieën inzetten
 2. Bij zelfgestuurd leren ben jij in controle. Je zit op een fiets en bepaalt zelf de richting. Je zit niet in een bus die je ergens naar toe brengt. De metafoor is van Jay Cross. Laura gaf aan dat L&D leiders in hoge mate (83%) zelfgestuurd leren wil faciliteren. Echter: 22% geeft aan daar ook in te slagen
 3. Zelfgestuurd leren en zelfregulatie Zelfgestuurd leren houdt in dat men zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing voor de eigen leerprocessen in handen neemt (Boekaerts & Simons, 1995). Het filmpje onder de afbeelding vertelt kort wat zelfregulatie is
 4. zelfgestuurd leren: de leerling neemt zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing voor de eigen leerprocessen in handen (Boekaerts & Simons, 1995). Dit gaat dus verder dan zelfstandig leren. Welke strategieën hebben leerlingen nodig? Drie aspecten zijn van belang voor zelfgestuurd leren: cognitie, metacognitie e
 5. iSelf: onderzoek naar zelfgestuurd leren. 9 juli 2019 0 Reacties 875 views. Zelfstandigheid is een kernwaarde van daltononderwijs. Op elke daltonschool discussiëren leraren erover hoe zij de zelfstandigheid van hun kinderen kunnen vergroten
 6. Dit metacognitief leren blijkt een belangrijke voorwaarde voor zelfsturing te zijn (Berends, 2003). In verschillende fasen van het leren zullen de kinderen dan ook functies moeten leren beheersen om te komen tot zelfsturing (Simons & Zuylen, 1995). Kwaliteit van het onderwij

Zelfgestuurd leren kun je n iet zelfgestuurd leren. Ler arenopleiders moeten vooraf goed nad en- ken over de wijze waarop studenten hun eigen leerdoelen kunnen formu leren ten aanzien va zelfgestuurd leren. leiding geven, lerend vermogen, schoolleiderschap Versterk het lerend vermogen van je organisatie. Annette van Valkengoed van Laterna Magica over haar ideaal voor de school als leergemeenschap. De hele organisatie dient te zijn ingesteld op leren, in de breedste zin

Authentiek en zelfgestuurd leren in het mbo gezondheid en techniek. In dat onderzoek werden op de literatuur gebaseerde principes over actief en constructief leren (Collins, Brown & Newman, 1989; Brown, Collins & Duguid, 1989; De Corte, 1990) geconfronteerd met praktijk-voorbeelden van competentiegericht leren. Het resultaat, het 'model van d Deel 1 Zelfgestuurd leren als brede competentie: De belangstelling voor de competentie 'zelfgestuurd leren' groeit - Praktijkvoorbeelden uit de eerste graad en de tweede én derde graad van het ASO - Het begrip 'zelfgestuurd leren' - Groeien naar zelfgestuurd leren - Een ondersteunende aanpak in de school - Een ondersteunende en stimulerende aanpak vanwege actoren buiten de school. Wetenschappelijk onderzoek naar democratisch onderwijs is er nauwelijks. Daarom gaat Hartkamp, al tientallen jaren geologe, PhD-onderzoek doen naar de factoren die nodig zijn om een omgeving te creëren waarin kinderen zelfgestuurd kunnen leren. 'Democratisch onderwijs wordt snel afgedaan als alternatief

Canon Beroepsonderwijs Zelfgestuurd leren

1 TUSSEN LEERKRACHTGESTUURD EN ZELFGESTUURD LEREN Tusse leerkrachtgestuurd e zelfgestuurd lere : het ope leercetrum i ee school voor secudair oderwijs Hedrik Despiegelaere Leraar Sit-Pieterscollege e Sit-Jozefshadelsschool Blakeberge Docet lerareopleidig CVO VIVO Kortrijk 1. Ileidig 1.1. Motivatie 1.2. Waar we aar streve Cogitieve e metacogitieve vaardighede traie Multidiscipliair samewerke 2 Interesse, motivatie en zelfgestuurd leren in het agrarisch onderwijs op MBO niveau 1 en 2 Fokkelien Huls In dit onderzoek zijn de verbanden tussen interesse, motivatie en zelfsturing onderzocht. Het vertrekpunt vindt de basis in de literatuur die beschrijft dat de drie variabelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Zelfgestuurd leren, Motivatie en toetsing Annechien van Buurt February 6, 2019 Werkvormen. Honours programma voor talentontwikkeling. Interview met Gerda Hoekstra over ruim baan voor talent. Read More. Talent en mindset, Zelfgestuurd leren Annechien van Buurt February 6, 2019 Praktijkverhalen Zelfgestuurd leren. Self-gereguleerde Learning (SRL) is een overkoepelend concept dat verwijst naar cognitieve, motiverende en emotionele aspecten van het leren. Zelf-gereguleerd leren is een cyclisch proces, waarbij de student. plannen voor een taak, monitoren hun prestaties, en vervolgens Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs: survivalkit voor de eerste maanden: Desmedt, Ella, Carette, Lieve, Rutten, Izja: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven

Zelfgestuurd leren en het opleiden van leraren: waarom

Zelfgestuurd leren — Waarderend leren

 1. Zelfgestuurd leren: met focus die hooiberg te lijf Geplaatst door Sibrenne Wagenaar | 1 nov 2018 | Blog , Kennisproductiviteit , Knowmadisch werken | 0 | Los caspers de las personas con asma inhalan ese colesterol o tocan un instrumento los hace más conscientes de la respiración de Brand Viagra y mejoran su análisis
 2. zelfgestuurd leren basisonderwijs Zelfgestuurd leren in het onderwijs gaat niet vanzelf. Vanuit de academische werkplaats 'Zelfgestuurd en betrokken leren', verbonden aan Iselinge hogeschool, is er in de periode tussen september 2016 en januari 2018 een zelfevaluatietool ontwikkeld die belangrijke voorwaarden voor zelfgestuurd leren bi
 3. Het boek Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs, geschreven door Ella Desmedt, Lieve Carette, Izja Rutten, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.9

Artikelomschrijving. Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs - Survivalkit voor de eerste maanden wil studenten uit het eerste jaar van het hoger onderwijs ondersteunen bij het verwerven of verder ontwikkelen van de vaardigheden van zelfgestuurd leren Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs | ISBN 9789044117271 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs - Survivalkit voor de eerste maanden wil studenten uit het eerste jaar van het hoger onderwijs ondersteunen bij het verwerven of verder ontwikkelen van de vaardigheden van zelfgestuurd leren. De survivalkit is op Met de uitgave van het Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren wil de Vlor de belangstelling voor dit thema vergroten en scholen stimuleren om hun leerlingen zelfstandiger te leren leren. Deel I van het Inspiratiehandboek geeft een algemene inleiding op het thema, Deel II bevat een waaier praktijkvoorbeelden Zelfregulerend leren in de praktijk. SLO heeft een zelfregulatie-vragenlijst voor leerlingen in het voortgezet onderwijs ontwikkeld. De vragenlijst geeft inzicht in de mate van zelfregulatie in de les en kan gebruikt worden als hulpmiddel om dit gedrag te bevorderen

'Nee, zelfsturend leren is niet leerlingen zomaar 'hun plan laten trekken'. Het is een actief proces dat jij als leraar beïnvloedt voor, tijdens en na het leren,' zegt Katrien Cuyvers in haar artikel. Zelfsturende leerlingen geven zelf vorm aan hun leerproces: een levenslange competentie Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs - Survivalkit voor de eerste maanden wil studenten uit het eerste jaar van het hoger onderwijs ondersteunen bij het verwerven of verder ontwikkelen van de vaardigheden van zelfgestuurd leren. De survivalkit is opgebouwd uit vijf modules, waarin de kernprocessen uit de drie fasen van zelf gestuurd leren in logische volgorde aan bod komen. Elke module.

Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk - PDF Gratis

 1. ante vorm (F) leidt tot sproeten
 2. Zelfgestuurd leren in het (sport)onderwijs Als kenniscentrum op het gebied van floorball en sportontwikkeling zijn we altijd bezig om processen te beïnvloeden om zo te komen tot het beste resultaat. Dat geldt ook voor leerprocessen in het onderwijs
 3. Leraren worden aangemoedigd om 'zelfgestuurd leren' in hun onderwijs in te bouwen. Dit is echter nog niet zo eenvoudig. De Academische Werkplaats Onderwijsinnovatie, een samenwerking van Iselinge Hogeschool en het Welten-instituut, organiseert daarom een masterclass waarin ze handreikingen bieden om zelfgestuurd leren te integreren in het onderwijs
 4. Zelfsturend leren: hoe leer je dat je leerlingen? Wat kun jij als leerkracht doen? Over deze vragen is het lectoraat Vernieuwingsonderwijs in 2014 een samenwerking aangegaan met onderwijsprofessionals van acht daltonscholen, een freinetschool en het Welten-Instituut van de Open Universiteit
 5. Naast het kostenplaatje, heeft het stimuleren van informeel en zelfgestuurd leren echter nog veel meer voordelen. Niet alleen is uit onderzoek gebleken dat de leerresultaten uit informeel leren hoger zijn, het beschermd ook tegen werkstress, verhoogd de baantevredenheid en vergroot de motivatie van werknemers
 6. zelfgestuurd leren benadrukt. De auteurs kozen in hun reviewstudie naar zelfgestuurd leren voor drie aspecten om zelfgestuurd leren vorm te kunnen geven: cognitieve, metacognitieve en motivationele strategieën. Cognitieve strategieën worden in deze studie beschreven als cognitieve leerstrategieën van informatieverwerking
 7. een passend aanpak is in combinatie met zelfgestuurd leren (Kilroy, 2004; Hmelo-Silver, 2004). Ook probleemgestuurd leren legt de verantwoordelijkheid voor het leren neer bij de lerende zelf en bevordert benodigde vaardigheden voor zelfgestuurd leren, zoals reflecteren en kritisch denke
A Wheel of Pedagogy - 4

Zelfgestuurd leren met het portfolio. Het portfolio nodigt leerlingen uit om verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. Met de informatie uit het portfolio kun je als leerkracht je leerlingen bijsturen en coachen. Ook leerlingen zelf zien snel wat er goed gaat en wat er beter kan Tag: zelfgestuurd leren AVI lezen - oefenen. Ik vond op het internet de website van.

Reviewstudie: metacognitie en zelfgestuurd leren

In het GO! Atheneum Brakel hebben ze tijdens de vakantiemaanden niet stil gezeten. Een aantal lokalen zijn volledig verbouwd en dit in functie van een nieuwe onderwijsstrategie. Met een stijgend leerlingaantal wordt volop ingezet op zelfgestuurd leren. Hierbij worden leerlingen aangemoedigd om hun leerproces in eigen handen te nemen om op die manier meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Koop Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs. Survivalkit voor de eerste maanden (9789044117271) je van Desmedt, E. Carette, L Bijvoorbeeld zelfgestuurd leren, teamleren, organisatieleren en digitaal leren. Leren heeft hierbij een bredere betekenis dan alleen 'opgeleid worden'. Hoe kun je (collectief) leren op de werkplek stimuleren? En hoe kan leren bijdragen aan innoveren

Begeleiden van zelfgestuurd leren in supervisie Begeleiden van zelfgestuurd leren in supervisie , 2010-08-12 00:00:00 Supervisie en Coaching (2004) 21:141-142 DOI 10.1007/BF03079732 IMPRESSIE Iedereen kent van tijd tot tijd momenten waarop een werkuitvoering (= werken met de ander) en leren over omslag in het denken plaatsvindt, die veel gevolgen jezelf als persoon centraal staan Zelfgestuurd leren is belangrijk voor ons zelfvertrouwen, eigenwaarde, en zelfgroei. Kinderen leren zichzelf te onderwijzen Vanaf het moment dat we geboren worden, leren we. We worden niet 'onderwezen', maar we leren. We gebruiken ons bewustzijn van onze omgeving en onze zintuigen om te groeien en te ontwikkelen. Dit leren is zelfgestuurd, zelf geïnitieerd en maakt [ Zo kun je het zelfgestuurd leren stimuleren. Dit artikel is verschenen in Didactief, jan/feb 2015. Bronvermelding 1 Marie-Christine Opdenakker e.a., Review zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk. Een kennisbasis voor effectieve strateie-instructie. GION, 2014. 2 NRO. Veel individuen leren al zelfgestuurd. 41% van de werknemers uit Laura's onderzoek gebruikt een eigen device voor werkplek leren. 75% geeft ook aan dat zij bereid zijn om te delen met anderen. Ze weten echter vaak niet waar zij moeten beginnen 18 Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren Diagnostisch instrument voor ZGL Hoewel de ontwerpprincipes van het 'Model ZGL' bruikbaar zijn voor lerarenopleiders (Vrieling et al., 2012b,c) vereist een innovatief ontwerp als ZGL een verdere explicitering van het gedrag dat van de lerarenopleiders wordt verwacht tijdens het lesgeven

Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk. Een kennisbasis voor effectieve strategie-instructie. Groningen: GION onderwijs/onderzoek. Martini, R., & Shore, B. M. (2008). Pointing to parallels in ability-related differences in the use of metacognition in academic and psychomotor tasks. Learning and Individual Differences, 18(2), 237-247 Formeel-Informeel-Zelfgestuurd leren Onzekere tijden In toenemende mate kan onze (post)moderne maatschappij omschreven worden als dienstensamenleving en kenniseconomie, de invulling waarvan onder andere wordt gekenmerkt door tijdelijke contracten, werken op projectbasis, dienstverlening op maat en een steeds snellere opeenvolging van nieuwe producten en ideeën Voor zelfgestuurd leren van hoog niveau is 'reflectief leren' belangrijk. Gerichte reflectie komt op de elf opleidingen nauwelijks voor en het krijgt wei - nig diepgang zelfgestuurd leren. Executieve functies. Geen modegril! Lees meer over Executieve functies. Geen modegril! Login of registreer om te reageren; Je gedrag, emoties en gedachten leren sturen en gericht inzetten leidt tot zelfregulerend leren. Dounia Touzani werkte een leerlijn uit voor een nieuw opgerichte school Voor zelfgestuurd leren geldt hier een verschil van een groei van 8% bij de lentescholen t.o.v. een groei van 4% bij de zomerscholen. Bij experimenteren is een groei van 23% te zien bij de lentescholen en 13% bij de zomerscholen. Een interessante bevinding,.

Zelfgestuurd leren - Flavell - Canon van het leren

De doorbraak van EdTech: wat kunnen we nog meer verwachten

Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs - Survivalkit voor de eerste maanden wil studenten uit het eerste jaar van het hoger onderwijs ondersteunen bij het verwerven of verder ontwikkelen van de vaardigheden van zelfgestuurd leren. De survivalkit is opgebouwd uit vijf modules, waarin de kernprocessen uit de drie fasen van zelf gestuurd leren in Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs van Ella Desmedt (boek, paperback, ISBN 9789044117271). Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs - Survivalkit voor de eerste maanden wil studenten uit het eerste jaar van het.. Zelfgestuurd leerlingen, waarbij leerlingen hun eigen leerprocessen sturen, is een belangrijk doel in het onderwijs, maar stelt wel eisen aan leerlingen. Het kunnen reguleren van hun eigen leerprocessen en motivatie om dat te doen spelen een rol. Volgens Matzat kunnen sociale media helpen om zelfgestuurd leren te stimuleren

Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk

Zelfgestuurd leren op de werkplek in de gezondheidszorg. Endedijk, M. D. (Speaker) Educational Science; Activity: Talk or presentation › Invited talk. Period: 15 May 2017: Held at: Gelre Ziekenhuizen, Netherlands: Degree of Recognition: Local: Powered by Pure, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine. Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs . survivalkit voor de eerste maanden. Ella Desmedt, Lieve Carette Garant Uitgevers Mens en Maatschappij (Onderwijs en pedagogie Constructivistisch onderwijs is een wijze van overdragen van kennis, inzichten en vaardigheden, gebaseerd op het constructivisme.. In het onderwijs is het een leertheorie die uitgaat van de opvatting dat leren start wanneer de lerende een storende discrepantie ervaart tussen zijn eigen wereldbeeld en dat van anderen. De lerende is dan geneigd om dit gebrek aan overeenstemming zo effectief. Zelfgestuurd leren is veel meer dan zelfstandig leren. De leerling neemt in dit proces, zelf of met hulp van anderen, het initiatief bij het formuleren van de leerdoelen, het vaststellen van de leerbehoefte, het kiezen van de juiste leerstrategieën en het evalueren van het leerproces

bol.com Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs ..

Zelfgestuurd leren wordt door verschillende studies naar voor geschoven als een van de belangrijkste sleutelcompetenties die jongeren moeten ontwikkelen in een snel veranderende wereld die hen aanstuurt tot levenslang leren ( Duurzaam Onderwijs, 2019) Veel leraren in het voortgezet en hoger onderwijs experimenteren met de inzet van sociale media in hun lessen. Hierbij lijkt er een verband te bestaan tussen de inzet van sociale media en het bevorderen van zelfgestuurd leren in die zin dat docenten die al vertrouwd zijn met zelfgestuurd leren, eerder geneigd zijn om sociale media in hun lessen in te bouwen

Zelfgestuurd leren – Flavell - Canon van het leren

Zelfgestuurd leren verbeteren Onderwijs van Morge

Belangrijke onderwijskundige begrippen - Zelfgestuurd leren

 1. We veronderstellen dat nieuwe onderwijskundige praktijken, zoals zelfgestuurd leren, geïnitieerd moeten worden in de lerarenopleidingen, zodat de didactische cirkel van traditioneel opgeleide leraren die op een traditionele manier onderwijs geven, kan worden doorbroken
 2. Zelfgestuurd leren in innovatiewerkplaatsen
 3. 40+ ideeën over Zelfgestuurd leren onderwijs
 4. Vernieuwingsonderwijs & zelfgestuurd leren Hogeschool Saxio
A Wheel of Pedagogy - 14Leerlingen leren kennen: leefwereld - ontwikkelingspsychologie

Zelfgestuurd leren: onze leerlingen plukken nu de vruchten

Didactief | Zelfsturend lerenZelfregulatie gezien vanuit model Boekaerts – SamenPortfolio - Campus Nederlands 2020
 • Mini HDMI naar USB.
 • Botentekoop NL veiling.
 • Leeuwarder Courant Terschelling.
 • Siebel: gouden ring.
 • Blanco kinderkleding.
 • You tube luke bryan.
 • Seksuele aantrekkingskracht vergroten.
 • Sierschouwen prijzen.
 • Trekkershut Ermelo.
 • Huis te huur Knokke.
 • Convergent betekenis.
 • Wat is beleggen en hoe werkt het.
 • Edialux ereprijs.
 • Steel Cobra ladegeleiders.
 • Kaartje samenwonen.
 • Nicolas Jaar Cenizas.
 • Coatinc Groningen.
 • Jeep Grand Cherokee modellen.
 • Once Upon a Time Pinocchio actor.
 • Kopi Luwak kopen.
 • Elevate LinkedIn.
 • Gerechtsdeurwaarder Gent.
 • Happinez blad prijs.
 • Barcode Generator Excel.
 • 3 maanden Curacao.
 • Audio ingang pc.
 • Kringloop de Grootste Bazaar Eindhoven.
 • Rob Peetoom Elandsgracht.
 • Merula cup ervaringen.
 • GTST spoilers december 2020.
 • Beachvolleybal competitie.
 • Daens moviemeter.
 • Gebruikershandleiding Philips.
 • Depeche mode Enjoy the silence lyrics.
 • Tattoo boek voorbeelden.
 • Geheimen van de Sfinx.
 • Pizza oven hout.
 • Camping Boet n Toen.
 • Lars Kepler film Netflix.
 • Soorten zink.
 • Financial lease Tesla Model 3.