Home

Wetgeving medicatie verstrekken

Geneesmiddelenwet — KNMP

 1. De Geneesmiddelenwet bevat bepalingen voor de vervaardiging van het geneesmiddel, het in de handel brengen en de distributie tot aan de patiënt. De Geneesmiddelenwet bevat 1 bepaling met betrekking tot de beroepsuitoefening van de apotheker. In artikel 61 is onder andere opgenomen dat een (gevestigd) apotheker slechts werkzaam mag zijn in 1.
 2. Gereedmaken van medicatie (eventueel: malen) Maak de medicijnen klaar volgens de geldende voorschriften. Werk geconcentreerd en zorg dat je niet gestoord wordt bij het gereedmaken van medicatie. Werk zoveel mogelijk met medicatie in een geneesmiddel distributiesysteem (GDS), zoals een medicatierol - het uitzetten is dan door de apotheek gedaan
 3. D e Geneesmiddelenwet regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. De wet bevat voorschriften om een veilig gebruik van geneesmiddelen te stimuleren. Ook verpleegkundigen zijn in deze wet opgenomen. Sinds 1 januari 2012 hebben verpleegkundig specialisten voorschrijfbevoegdheid
 4. istratieve belasting nemen af. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeug
 5. Beschrijving. Doel Na het doorlopen van de cursus kent de cursist de procedures en regels rondom het verstrekken en toedienen van medicatie. De cursist leert waarom en hoe hij medicatie controleert, medicatie aanreikt en wanneer er iets gerapporteerd moet worden of een mic melding moet worden gedaan
 6. Aanreiken van medicijnen De medicijnen worden aangereikt als de cliënt niet in staat is om zelf de medicijnen te pakken. Bij het aanreiken van medicijnen ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de medicijnen bij de cliënt. De cliënt controleert het soort medicijn, de dosering, het tijdstip en de wijze van toediening
 7. Al onze medewerkers hebben via hun app toegang tot de belangrijkste Vilans Protocollen m.b.t. het verstrekken van medicatie. Op elk moment kunnen medewerkers de volgende protocollen raadplegen. A..

Bekwaam en bevoegd. Om met medicatie te werken moet je als zorgmedewerker bekwaam en bevoegd zijn. Dat is in het belang van de cliënt (veilige zorg), van de zorgmedewerker (veilig werken) én van de zorgorganisatie (verantwoordelijk voor veilige zorg en veilig werken). De hoofdregels zijn: Als je bekwaam bent, ben je bevoegd (je hebt niet persé een. De belangrijkste wet voor de beroepsuitoefening is de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), die zorgt dat de kwaliteit hoog is en blijft. In de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst) staan de rechten en plichten van cliënten/patiënten die zorg krijgen De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden. Het gebruik van Opiumwet-middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden mag wel 2 V&VN - leidraad bekwaamheid bij medicatie geVeN iN de laNgdurige zorg Doel het doel van deze leidraad is het bevorderen van een veilige geneesmiddelentoediening door het bieden van handvatten. met deze handvatten kan de zorgmedewerker en zorgorganisatie bepalen wanneer d

Veilig toedienen medicijnen Kennisplein Zorg voor Bete

Medicatieverstrekking door medewerkers met lagere opleidingsniveaus moet mogelijk zijn: het is een toenemend geluid. Ja, opleiding is wel noodzakelijk, zegt men er dan bij. De praktijk laat echter zien dat een middag voorlichting als voldoende wordt beschouwd Het College verstrekt de desbetreffende documentatie ter ondersteuning van de verwijzing. 5 Het College betrekt de communautaire kruidenmonografie die door het Comité voor kruidengeneesmiddelen, bedoeld in het vierde lid, is opgesteld, in zijn beoordeling van de aanvraag om een handelsvergunning voor een traditioneel kruidengeneesmiddel Het blijft een zoektocht naar goede verbeteracties voor het veilig verstrekken van medicatie. Dit geldt natuurlijk voor de gehele patiëntenpopulatie in het ziekenhuis, maar zeker op een zuigelingenafdeling moet dit serieuze aandacht krijgen. Volwassenen en oudere kinderen voeren vaak zelf een soort dubbelcheck uit: Gisteren had ik een rood pilletje of vanmorgen was het veel minder

Artsen en apothekers moeten ernstige bijwerkingen van medicijnen melden. Het voorschrijven van medicijnen via internet is aan speciale regels gebonden. Bij overtreding van de Geneesmiddelenwet mag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zelf boetes opleggen. Zo is een straf op maat mogelijk Wetgeving Wetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan alleen wetten. Het begrip wetgeving verwijst naar het geheel van geschreven rechtsregels dat: • is vastgesteld door de regering en de Staten-Generaal (wet in formele zin) De regel van 5 bevordertveilig medicatie delen. Door handhaving van de regel van 5wordt de kans op medicatie-incidenten tot het minimum beperkt. De regel van 5dient bij het verstrekken van een medicijn doorlopen te worden. De regel van 5staat voor: 1 Alhoewel de term 'verklaring' in de term Schengenverklaring misschien anders doet vermoeden, verstrekken artsen met de verklaring slechts feitelijke medische informatie: uit het dossier blijkt immers als het goed is ook dat de medicatie door hen is voorgeschreven De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt namelijk ruimte aan nationale wetgeving. Onder meer om uitzonderingen op het recht Als zorgverlener mag u bijvoorbeeld alléén gegevens aan een derde verstrekken als dat mag op grond van de AVG én als u een grond heeft om Verstrekking van medicatie of.

In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 20 jaar moet bewaren. Maar ook de AVG en andere specifieke wetten kunnen van toepassing zijn om te bepalen hoe lang een zorgverlener een medisch dossier moet bewaren Het uitschrijven van herhaalrecepten door de doktersassistente bespaart zowel de huisarts als de patiënt veel tijd. Maar er zijn ook risico''s aan verbonden. Om die te beperken moeten er goede afspraken worden vastgelegd, en daar schort het in de prak.. Nu word ik in de zorginstelling ingeroosterd als niveau 3 en wordt er dus van mij verwacht dat ik zowel medicatie uitzet als deel (inclusief bloedsuiker meten en insuline spuiten). Door onderbezetting was er geen echte verzorgende niveau 3 in huis en was ik dus alleen verantwoordelijk voor een taak waar ik niet voor geschoold ben (uitzetten van medicatie kwam niet in de cursus voor)

verstrekken van medicatie; aan- en uittrekken van een therapeutische steunkous; het verwisselen van een urineopvangzak; relevante wetgeving (BIG, WGBO, BOPZ, Kwaliteitswet Zorginstellingen, Opiumwet) inhoud zorgplan; baxtersysteem; toedieningsvormen, beheren, bewaren en controleren van medicatie; Hoe schrijf ik me in voor een training Pijnstillers verstrekken = registeren. Bij een van mijn vroegere werkgevers had ik een doos met verschillende zelfzorg medicatie aangelegd. Denk hierbij aan een doosje ibuprofen, paracetamol, keelpastilles en weet ik wat meer. De vaste BHV-instructeur wees mij er op dat dergelijke producten en het gebruik ervan geregistreerd moesten worden Er zijn ook scholen die er voor kiezen om in hun protocol op te nemen dat ze NIET meewerken aan het verstrekken van medicatie. Individuele afspraken. Als uw kind medicijnen nodig heeft gedurende schooltijd, of in noodsituaties, dan is het aan te raden om specifiek voor uw kind afspraken te maken met school Wetgeving; 08 november 2010 16:46. Welke regels moet een apotheker volgen bij het verstrekken van medicijnen? (zie toelichting) Mijn apotheek heeft mijn medicijnen op een verkeerd adres bezorgd. Na een dag kreeg de apotheek de medicijnen terug, waarbij duidelijk was dat ze aangesproken waren N.B. De Geneesmiddelenwet van 2007 vereist dat een apotheker alleen UR (uitsluitend op recept) geneesmiddelen mag verstrekken op basis van een recept dat door een bevoegd arts met een handtekening is ondertekend. De nieuwe wet accepteert een elektronische handtekening als een geldige handtekening

De cursus medicatieveiligheid en medicatieverstrekking leert jou alles wat je nodig hebt om (weer) te stralen in jouw werk als zorgprofessional. Deze, deels online, cursus is gericht op de veiligheid rondom medicatie en het verstrekken van medicijnen. Voor groepen en zorginstellingen bieden we maatwerktrajecten. Zo kunnen we de cursus toespitsen op jullie praktijk en doelgroep Vraag daarna om toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken. Problematisch is het wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn. Het kind kan niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. Ook kunnen de medicijnen niet met toestemming van de ouders verstrekt worden

Geneesmiddelenwet V&V

De WGBO regelt oa. recht op informatie door de hulpverlener, toestemming voor een medische behandeling, inzage in medisch dossier en recht op privacy De risico's op het gebied van medicatietoediening zijn de afgelopen jaren verminderd, onder meer door het invoeren van geautomatiseerde systemen, dubbele controles en verandering in cultuur bij organisaties. Desondanks is het aantal meldingen van medicatie-incidenten toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) VOICE-OVER: Deze film is bedoeld voor jou. En jou. En voor jou. En jou. Want deze film is bedoeld voor ons allemaal. Of je nu je persoonsgegevens achterlaat of de gegevens van anderen verwerkt De wetgeving is al in 2016 in werking getreden, maar is daadwerkelijk van toepassing vanaf 25 mei 2018. Omdat de nieuwe wet veel impact heeft, hebben bedrijven dus 2 jaar de tijd gekregen om zich goed voor te bereiden en aanpassingen door te voeren Bijlage 2 - Verstrekken van medicijnen op verzoek Toestemmingsformulier 2 Verklaring - Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan: naam leerling: _____ geboortedatum.

Set modules over medicatie toedienen en medicatie verstrekken. Steeds beter worden - PDCA . Om iedereen scherp te houden en aan te blijven sluiten bij de actualiteit worden onze docenten, de inhoud van onze trainingen en de locaties na iedere trainingsdag geëvalueerd door cursisten Op 1 januari 2017 ging het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) van start. Een belangrijk onderdeel van VIPP is medicatieveiligheid. Binnen het programmaonderdeel Patiënt en Medicatie zijn in twee modules doelstellingen geformuleerd, B1 en B2. Met module B1 wordt beoogd om het risico van niet beschikbare, onvolledige of gedateerde medicatie-informatie. Zorgprofessionals die medicatie verstrekken dragen een zeer grote verantwoordelijkheid. Een kleine medicatiefout kan al ernstige en verstrekkende gevolgen hebben. Het is onze missie om het risico op medicatiefouten te beperken

Geneesmiddelenwet - Wikipedi

 1. imaal vereiste voor deze cursus
 2. Medicatie toedienen (o.a. oculair, nasaal, via de huid, pufjes, vernevelen) Het melden van incidenten; Casuïstiek; Doelstelling Deelnemers die deze cursusdag doorlopen hebben, hebben kennis genomen van het medicatieproces, en weten hoe ze zo veilig mogelijk (risicovolle) medicatie moeten verstrekken. Doelgroe
 3. Als apotheek verstrekken wij aan u regelmatig medicatie, actuele medicatieoverzichten, reisdocumenten en medicatiehistories. We begrijpen dat niet iedereen altijd in staat is om zelf medicatie of een overzicht af te halen in de apotheek en hebben daarom ee
 4. In principe wordt medicatie waarbij een thuiszorgorganisatie betrokken is zoveel mogelijk verstrekt als GDS rol (Baxter rol). 6.1 Starten en wijzigen van medicatie De start van medicatie of wijziging gaan in op het moment van de nieuwe GDS rol levering. Indien d
 5. Het gaat nog te vaak mis met medicatie in verpleeghuizen. Geplaatst op 16 mei 2017 door Alexander Inia -6598 keer bekeken Sommige verpleeghuizen maken nog steeds fouten bij het verstrekken van medicatie aan patiënten. Dat levert gevaarlijke situaties op en soms gaat het ook echt mis
 6. g om dit namens u te doen. Wij respecteren uw privacy e
 7. Verstrekken 1) Bezorgen 2) Geeft 3) Geven 4) Ingeven 5) Leveren 6) Schaffen 7) Schenken 8) Toedienen 9) Toeleveren 10) Uitdelen 11) Uitgeven 12) Uitreiken 13) Uitreiken aan 14) Verlenen 15) Verschaffe

Medicatie verstrekken - Zorg Lere

Als werkgever medicatie verstrekken aan medewerkers is zelfs strafbaar. Treedt er een bijwerking of een allergische reactie op, dan riskeert u als toediener aansprakelijk te worden gesteld. Volgens de letter van de wet horen geneesmiddelen dan ook niet thuis in een EHBO-koffer Wetgeving over methadon. Gespecialiseerde hulpverleningscentra verstrekken methadon in het kader van een individueel behandelingsprogramma en ook apothekers mogen op voorschrift van een arts methadon verstrekken. De apotheker kan de medicatie, voor één of meerdere personen,.

 1. Medicatie voorschrijven wetgeving. Moet ik voor allen recepten autoriseren? Wie zijn eigenlijk zelfstandig bevoegd tot het voorschrijven van geneesmiddelen? Advies. Artsen,. De Geneesmiddelenwet regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Ook verpleegkundigen zijn in deze
 2. Archief Voorbehouden en risicovolle handelingen In de Nederlandse gezondheidszorg wordt onder andere via wet- en regelgeving de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt. Twee van die wetten zijn de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wetten regelen de verantwoordelijkheden. De BIG rich
 3. •medicatie -dosis - ev. concentratie - wijze van toedienen - -toedieningsperiode of -frequentie Geschreven medisch voorschrift •= door arts vooraf vastgesteld behandelingsschema geen wetgeving maar •Bedeling (terhandstelling, ook kosteloos) : apotheke
 4. g verstrekken medicatie door het OPDC-Almere Ondergetekende geeft toestem

De Basistraining medicatie is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig medicatie moet verstrekken. Tijdens de training leert u op een verantwoorde en methodische manier medicijnen toe te dienen. Ook ontwikkelt u de vaardigheden en krijgt u de kennis aangereikt om op een juiste manier met geneesmiddelen om te gaan Retourneren van artikelen Hoe werkt het retourneren van artikelen? De klant is tot afname van de via een doktersrecept bestelde geneesmiddelen verplicht, tenzij het bezorgde niet overeenstemt met de bestelling. Houdt u rekening met het preferentiebeleid van uw verzekeraar. Hierdoor zijn wij in veel gevallen verplicht een specifiek medicijn te vervangen door een generiek product [

Indien er voor een betreffende diersoort en aandoening geen geregistreerd middel is, kan een dierenarts gebruik maken van de cascade. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de cascade werkt en hoe deze toegepast kan worden. In het eerste deel van dit artikel kunt u lezen hoe de cascade op dit moment werkt. Verderop staat kort [ Ik ben lang begeleidster geweest bij een jeugdbeweging voor mindervaliden (Akabe). Wij moesten geregeld medicatie toedienen die gevaarlijke bijwerkingen had (bijvoorbeeld Diazepam). Ik vroeg hiervoor steeds aan de ouders een getekend document waarin zij verklaren dat ik die dingen mocht/moest toedienen indien nodig

Door een vergissing hebben negen patiënten van Amsterdam UMC, locatie VUmc, begin maart een verkeerd medicijn toegediend gekregen. Dat meldt het ziekenhuis in een persbericht

Een ander voorbeeld: Dhr Simons krijgt wekelijks zijn medicatie verstrekt door de apotheek. In het verleden waren er namelijk veel verzoeken om extra medicatie, wat leidde tot duidelijke afspraken over het afgiftebeleid. Het gaat om: Medicatieafspraak: Diazepam 5mg 4 maal daags 1 tablet vanaf 1-1-2012 tot voor onbepaalde duu De Medicatie Training is een uitbreiding van je opleiding op niveau 2. Ook voor mensen die een opleiding op niveau 3 hebben gevolgd, kan het fijn zijn om je kennis weer eens op te frissen. Studievorm. De opleiding is een combinatie van klassikale lessen en thuisstudie Een voorziening die wordt verstrekt, moet een tijdje meegaan voordat het kan worden afgeschreven. Bij normaal gebruik is er meestal een afschrijvingstermijn van een aantal jaar. Pas daarna wordt de voorziening opnieuw verstrekt. Voorzieningen die door nalatigheid eerder aan vervanging toe zijn, worden niet opnieuw verstrekt door de gemeente

Vilans Protocollen (verstrekken van medicatie) - Zorgwer

Wel of geen noodmedicatie toedienen door EHBO-er/BHV-er Een trend is wel het verstrekken van paracetamol door EHBO-ers. Bij instellingen en bij bedrijven met werknemers met bepaald medicijngebruik zou dit (confidentieel) bij de BHV, verzorgenden en/of directe collega's bekend moeten zijn Speciaal voor gediplomeerde helpende zorg en welzijn mbo niveau 2 biedt Zorgcollege een informatieve en leerzame eendaagse bijscholingscursus Medicatie Uitreiken en Toedienen. I..

Medicatie die nodig is voor een vruchtbaarheidsbehandeling verstrekken zij en worden door uw zorgverzekeraar alleen op deze manier vergoed. Wij vragen de medicijnen aan bij Apotheek Denekamp, zij brengen het bij ons en worden aan u meegegeven. Andere niet specifieke medicatie voor een vruchtbaarheidsbehandeling faxen wij naar uw eigen apotheek Medicatie in het kader van de normale zwangerschap. Foliumzuur: tabletten van 0,4 mg of 4 mg (specialiteit of magistrale bereiding). Primaire of secundaire preventie van neurale buisdefecten. Metoclopramide: tabletten van 10 mg, siroop van 5 mg/5 ml. Anti-emeticum. Paracetamol: tabletten van 0,5 - 1g, zetpillen van 600 mg. Pijnstillend. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'verstrekken', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Afdeling 6. - Wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke dranken en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap Art pantoprazol vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Voor een endoscopisch aangetoonde oesofagitis zijn protonpompremmers de standaardbehandeling, waarbij de voorkeur uitgaat naar omeprazol. Protonpompremmers zijn hierbij effectiever gebleken dan H 2-receptorantagonisten en antacida.Bij oesofagitis graad C en D is het gebruik levenslang

Alle aanvragen voor medicatie komen op een beveiligde en versleutelde manier in onze apotheek binnen en zullen worden gecontroleerd. Wij verstrekken geen verslavingsgevoelige medicatie of ziekenhuis medicatie. Heeft u vragen over onze dienstverlening, bel dan met de Zuidas Apotheek. Tel: 020 211 1118, Gustav Mahlerlaan 635, 1082 MK Amsterdam Binnen zorginstellingen kan nog veel verbeterd worden op het gebied van medicatie. Jaarlijks zijn er zo'n 41.000 ziekenhuisopnames, die te maken hebben met verkeerd medicijngebruik. De helft hiervan kan voorkomen worden. Ouderen zijn hierbij een extra kwetsbare groep. Het is van belang om te beschrijven wie waar verantwoordelijk voor is bij het beheren, uitdelen en toediene

Bekwaam en bevoegd Kennisplein Zorg voor Bete

 1. Om te kunnen vaststellen of een zorgmedewerker bekwaam is veilig geneesmiddelen te verstrekken, heeft de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN vorige maand de Leidraad medicatie geven in de langdurige zorg gepubliceerd. De Inspectie zal deze handleiding gebruiken bij het toezicht op medicatieveiligheid binnen de langdurige zorg
 2. Onderwerpen: Medicatie controleren, medicatie delen, baxter systeem, mic melding Voor wie: Helpenden en helpenden + (niveau 2) Context: VVT Inhoud: Reader met theorie, test je kennis, 5 casussen, eindtoet
 3. mogelijk fouten maken met medicijnen
 4. Losse medicatie, zo nodig medicatie worden volgens het verstrekkingenbesluit afgeleverd (eerste uitgifte voor 2 weken) en vervolgens per maand. Bij voorkeur in (hele) het verstrekken van een nieuwe toedienlijst of d.m.v. een extra etiket wat op de bestaande toedienlijst wordt geplakt
 5. samenvatting verstrekken medicatie. algemene info werkwijze materialen. samenvatting verstrekken medicatie. algemene info werkwijze materialen Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht: Druk op Enter om alle zoekresultaten te bekijken.
 6. Geneesmiddelen moeten dus effectief, veilig en van hoge kwaliteit zijn. Om dit zo optimaal mogelijk te garanderen vormen geneesmiddelen een productgroep, die sterk is gereguleerd door de overheid. De Nederlandse wetgeving is grotendeels gebaseerd op Europese regelgeving (zie voor Europese wetgeving over geneesmiddelen: Eudralex)

Wet en regelgeving V&V

 1. Bij medicatie die niet door de apotheker is uitgezet of nog moet worden klaargemaakt voor toediening (bijvoorbeeld insuline) kan de cliënt of de mantelzorger de controle doen. Als zij hiertoe niet in staat zijn of er geen mantelzorger is, moet er een andere oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld: controle door collega of controle per telefoon
 2. Zieke werknemer verplicht op verzoek bedrijfsarts medische machtiging te verstrekken Als een werknemer door ziekte verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten (zijn bedongen arbeid), dan moeten werkgever en werknemer over en weer aan de slag met diens re-integratie
 3. Medicatie Bij medicatie als dwangtoepassing gaat het om medicatie die gedwongen aan de patiënt wordt toegediend eventueel via injectie of infuus. Bij een dwangopname of in de kliniek kunnen noodsituaties ontstaan die om onmiddellijk ingrijpen vragen ter afwending van gevaar of schade
 4. De LHV krijgt heel geregeld vragen van huisartsen over hoe zij om moeten gaan met verzoeken om informatie uit het medisch dossier. Dan gaat het over wat huisartsen mogen en moeten verstrekken, of zij kosten mogen rekenen voor de tijd die ze besteden aan het selecteren en aanleveren van deze gegevens en wie er eigenlijk recht heeft op informatie
 5. De uitvoeringstoets is een onderdeel van de verplichte uitvoerbaarheids-en handhaafbaarheidstoets (U&H toets) en betreft een op bestuurlijk niveau gegeven oordeel van een uitvoeringsorganisatie over de uitvoerbaarheid van een gekozen beleids- of wetgevingsvoorstel. Lees meer over uitvoerbaarheid bij
 6. 1. Hulp bij het toedienen van medicatie door zorgkundigen Het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, bepaalt dat zorgkundigen volgende zorg mogen uitvoeren
 7. Opsparen van medicatie In de huisregels van de inrichting wordt het opsparen van medicatie in de meeste gevallen verboden. Indien een justitiabele medicatie opspaart is dit strafbaar gedrag dat opsluiting in een strafcel tot gevolg kan hebben. Bij de bestraffing moet rekening worden gehouden met de medische conditie van de justitiabele.[29

Opiumwet — KNMP.n

Hoofdstuk 4 ONTVANGST EN DISTRIBUTIE VAN MEDICATIE 9 4.1 Levering en ontvangst van medicatie in zorgorganisatie 4.2 Distributie van medicatie in zorgorganisatie Hoofdstuk 5 DOOR DE APOTHEEK VERSTREKTE LIJSTEN 10 5.1. Toedienlijst 5.2. Actueel medicatieoverzicht 5.3. Bijsluiter 5.4. Recept Mutatie Formulier 5.5. Autorisatielijste Medicatie- bewaking · Apotheek Op verzoek verstrekken wij u een medicijnenpaspoort voor in het buitenland: Apotheek eFarma. Over Ons Contact Klanttevredenheid Vergelijking online apotheken Algemene voorwaarden Cookiebeleid 0251-22 55 25 klantenservice@efarma.nl. Recepten. Zelf aanvragen Herhaalservice Medicijnrol PilDirect

Toestemming verstrekken medicatie door het OPDC-Almere Ondergetekende geeft toestemming voor het verstrekken van medicatie of het verrichten van een medische handeling voor: Naam leerling Geboortedatum Mijn kind gebruikt de volgende medicatie dagelijks op school Naam medicatie Hoeveelheid Aantal maal per dag Tijdstip(pen Het principe van voedselveiligheid is om de kwaliteit van voedingsmiddelen in de handel te garanderen en om de risico's van voedsel voor de gezondheid van de consument zoveel mogelijk te beperken. De overheid is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor maatregelen om de voedselketen te beschermen en controleren. Maar ook particulieren kunnen bijdragen aan de voedselveiligheid voorschrijven_nieuwe-_actuele_of_recente_medicatie_-_protocol_nhg.doc. Direct naar. Lid worden; Expertgroepen; H&W; Praktijkaccrediterin

Medicatieverstrekking: (niet) iedereen kan het doen - Skip

Her verstrekken van persoonsgegevens van werknemers aan een derde, om die derde bijvoorbeeld een aanbieding aan de werknemers te laten doen is niet toegestaan. Ook niet indien de werkgever de beste bedoelingen heeft, door bijvoorbeeld een aantrekkelijke ziekenkostenverzekering of een aanbieding voor een vakblad onder de aandacht te brengen Les 1, Wetgeving en andere kaders van medicatie Bronnen/ Lesmateriaal: Hoofdstuk 11 blz: 230- 234 Vandaag is de eerste les van het vak Medicatie en EHBO. Jullie krijgen te horen hoe jullie worden beoordeeld op dit vak en hoe er getoetst wordt. In het Welzijnswerk gebruiken veel cliënten structureel medicatie. Het is onze verantwoordelijkheid o Medicatie en medicatiegegevens zijn privacygevoelig. Alleen met uw toestemming verstrekt onze apotheek deze aan iemand anders dan uzelf. Deze toestemming is anders dan de toestemming die u eventueel gegeven heeft voor het beschikbaar stellen van uw medicatiegegevens aan andere zorgverleners Open wondzorg of inspuitingen horen daar niet bij. De taak van een zorgkundige bestaat voornamelijk uit de opvolging van en het hulp verlenen bij de persoonlijke hygiëne van de patiënt, het drinken en eten, de inname van de orale medicatie en de algemene opvolging van de patiënt. Meer informatie en wetgeving over het beroep vindt u hier Tot nu toe moesten zorgmedewerkers bij het verstrekken van medicatie vaak werken op een zelf gemaakte lijst van potjes en doosjes die men bij de cliënt aantrof. Het gebrek aan logistieke structuur bij medicatie leidt tot veel fouten, zo bleek uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg vorig jaar

-risico medicatie gelieerd aan vier generieke themas: veiligheidsmanagement, leiderschap, communicatie en patiënt en familie empowerment. De opdracht voor de ziekenhuizen bestaat eruit om de vier criteria over hoog-risico medicatie te realiseren tegen eind 2017. Hoog-risico medicatie is niet alleen een belangrijk thema in het tweede meerjari Ik wil graag de module medicatie doen voor Helpende niveau 2 Gesteld door Janet Reisler. Wat wil je concreet leren? en medicatie verstrekken hoord bij dat onderdeel, Hoe moet de cursus of opleiding eruit zien? Denk aan niveau, regio, budget en tijdsduur. Medicatie module..in Limburg - Wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke dranken en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap Art Medicatie afbouwen. Tips voor het afbouwen van medicatie; Vragen in het eSpreekuur. Heb je een vraag over psychosegevoeligheid, manisch-depressiviteit, medicatie, het herstelproces of iets anders? Stel hem anoniem aan onze experts in het online e-mailspreekuur. Stel zelf een vraag Bekijk oo

IGJ: Apotheek van Maarseveen mag geen medicatie verstrekken 07-06-2019 Omdat de kwaliteit en veiligheid van de farmaceutische zorg onvoldoende is gewaarborgd mag Apotheek van Maarseveen in Hilversum geen medicatie meer ter hand stellen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bekendgemaakt.. Wat is de betekenis van verstrekken? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 5 betekenissen van het woord verstrekken. Door experts geschreven

Hallo, Hierbij een vraag omtrent medicatie geven binnen de Kinder-en jeugdpsychiatrie. Op dit moment ben ik werkzaam binnen de Kinder-jeugdpsychiatrie binnen een afdeling voor jongeren tussen de 12-18 jaar. Namens mijn team heb ik de volgende vraag: Van.. Grote voorraden medicatie. Steeds blijkt mij bij dit soort onderzoeken dat in de instellingen protocollen van kracht zijn die het verstrekken van medicatie aan cliënten moet reguleren. De apotheken hebben hierin een leidende rol en de leiding van de instelling houden 'gepast' toezicht op de naleving van het protocol

catieoverzichten, die worden verstrekt van-uit het ziekenhuis wisselt sterk. Het ontbre-ken van regulier contact tussen een andere afleverende apotheek (zoals een poliklini-sche apotheek of een internetapotheek) en de eigen apotheek en de huisarts vergroot de kans op fouten bij het afleveren van de medicatie na het ontslag Enerzijds is een school wettelijk verplicht iemand die door een ongeval of ziekte wordt getroffen, zo spoedig mogelijk de eerste hulp te verstrekken. Anderzijds mag onderwijspersoneel wettelijk gezien geen medische handelingen uitvoeren. Als er iets fout loopt, kan de leerkracht aansprakelijk worden gesteld en kan het tot een rechtszaak komen Algemeen. Een apotheek heeft tot taak medicijnen die door artsen worden voorgeschreven aan de patiënten te verstrekken. Ook patiëntenvoorlichting, begeleiding en educatie aan artsen en houden van spreekuren (medicatie-beoordelingsgesprekken) horen tot de uitbreidende taken van de apotheker

Een apotheker in Haarlem verstrekt wekelijks een flink aantal medicijnen aan een 30-jarige man die bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in behandeling is voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Behalve medicatie voor deze aandoening krijgt hij ook medicijnen voorgeschreven voor zijn longen en darmen en daarbij nog pijnstilling Methadon is een zwaar verdovend medicijn dat ernstige risico's geeft bij onjuist gebruik. Mensen die normaal geen methadon of andere opiaten gebruiken, hebben veel kans op een overdosis bij methadongebruik. Wanneer iemand naast methadon ook nog heroïne, medicatie of alcohol gebruikt, verhoogt de kans op een overdosis nog. Meer inf

Ondanks een recept waarop staat dat er een medische noodzaak is, en een toezegging van mijn verzekeraar dat de kosten worden vergoed, blijft de apotheek weigeren mij de medisch noodzakelijke medicatie te verstrekken. De oplossing aan mijn de medisch noodzakelijke medicatie verstrekken en de factuur indienen bij mijn zorgverzekeraar De wetgeving over rijden onder invloed van alcohol, andere drugs of medicatie. Bestel of download. Waarom deze opsporingsprocedure? Ten opzichte van de vorige drugcontroles aan de hand van aandachtsverdelende tests (onder andere fysieke proeven), gevolgd door urine- en bloedstalen,. Pijnstillende medicatie: Soorten & bijwerkingen pijnstillers Vrij verkrijgbare of op doktersvoorschrift verkrijgbare pijnstillers (analgetica) zijn medicijnen die pijn verminderen of hoofdpijn, pijnlijke spieren, artritis, of andere pijnen behandelen 14. Op iedere afdeling is een afsluitbare medicijnkast. In deze kast is alle te verstrekken medicatie aanwezig, zoals medicijnrollen in dispensers (zie voorbeeld), niet-in-zakje-medicatie en zonodig medicatie en niet-in-zakje-geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen, met uitzondering van koel te bewaren geneesmiddelen Op de medewerker rusten bepaalde verplichtingen die hij moet nakomen als hij ziek wordt en ziek is Wordt de medewerker ziek dan gaat het in eerste instantie om melding van de arbeidsongeschiktheid, naast de informatieverplichting en nadere voorschriften. Bij uitzondering speelt de vraag of de medewerker de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt of een ziekte heeft [ Over Medicatie Uitreiken en Toedienen De bijscholingscursus Medicatie Uitreiken en Toedienen is een aanvulling op je diploma Helpende Zorg en Welzijn. De bijscholingscursus Medicatie Uitreiken en Toedienen duurt 1 dag en beslaat ongeveer 7 uur. De geschatte tijd aan zelfstudie is ongeveer 4 uur

 • Stapeltoren Baby.
 • Afbeelding cijfer 3.
 • Chartres bezienswaardigheden.
 • PaardenpraatTV unboxing.
 • Rijswijkse Golf reserveren.
 • Boot huren nieuwvliet.
 • Mini Cooper generaties.
 • Wegafsluiting A2.
 • Mebendazol kind.
 • Mais ronde balen persen.
 • Hoe lang gaat een infrarood sauna mee.
 • Winkels Den Bosch zondag.
 • Nachtjasmijn snoeien.
 • Freek Vonk Dordrecht.
 • Trekdrop kopen.
 • Afspeellijst maken mp3.
 • BMW F10 M5.
 • Oranjebloesemwater Delhaize.
 • Gary Ridgway son.
 • Zuidbroek Nieuwbouw.
 • Katalase.
 • Verschil richtlijn en protocol.
 • Abraham Islam.
 • Cursus fotografie Valkenswaard.
 • Dobber vastmaken.
 • Neckermann last minute.
 • Awel acties.
 • Marron weggelopen vee.
 • Billy Ocean youtube.
 • Nature vs Nurture WoW.
 • Wiskunde begrippen Engels.
 • Www Eernewoude nl.
 • Exoplaneet met leven.
 • Gillette Fusion 5 Houder.
 • Wat is de originele tijd zomer of wintertijd.
 • San Cristobal de las Casas bezienswaardigheden.
 • Aluminium ramen Schüco.
 • Cheap Apartments Los Angeles.
 • Makelaarsland Maastricht.
 • Vicks VapoRub goedkoop.
 • Hanghaard gas.