Home

Van wetsvoorstel tot wet

Wetsvoorstel. Voordat een wet wordt aangenomen, doorloopt het een heel traject van bureaucratische handelingen. Gedurende die handelingen is sprake van een wetsvoorstel; een wet in wording. Eerst zal een minister, na het vernemen van een probleem, opdracht geven aan zijn ambtenaren tot het opstellen van een wetsvoorstel Hoe komt een wet tot stand? Er zijn 8 hoofdstappen waarin een wet tot stand komt: Voorbereiding wetsvoorstel op ministerie; Wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad; Raad van State komt met advies; Voorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer; Er wordt gestemd in de Tweede Kamer; En vervolgens wordt over het voorstel gestemd in de Eerste Kame Van wetsvoorstel tot wet. woensdag 10 oktober 2018. De leerlingen leggen de verschillende stappen in de procedure van wetsvoorstel naar wet op de goede volgorde met behulp van een voorbeeldverhaal. Deze werkvorm kunt u ook vinden in ons werkvormenboekje Tien werkvormen voor het vmbo: aan de slag met politiek en rechtsstaat De weg van een wetsvoorstel. Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Gedrag kan bijvoorbeeld strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt

Van wetsvoorstel tot wet Wetgeving - LeerWiki

Een wetsvoorstel is een ontwerp van wet dat nog niet door alle organen is goedgekeurd.. De wijze waarop een wetsvoorstel tot stand komt en de procedure die het voorstel moet doorlopen voor het een geldige wet wordt, verschilt van land tot land Van plan tot wet Internetconsultatie * * * Voordat de minister een Als de Tweede Kamerleden het wetsvoorstel van de minister niet helemaal goed vinden, kunnen ze zelf ook een voorstel doen om het wetsvoorstel aan te passen. Dit is het recht van amendement Dit wetsvoorstel strekt er toe uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting in artikel 1, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) om, na een koninklijk besluit tot inwerkingstelling van bepalingen uit die wet, onverwijld een voorstel van wet aan de Tweede Kamer te zenden omtrent het voortduren van de werking van de in werking gestelde bepalingen Wet toekomst pensioenen. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van het nabestaandenpensioen. Consultatie gegeven

Hoe komt een wet tot stand? Wetgeving Rijksoverheid

Dit wetsvoorstel voegt in het kader van de bestrijding van de covid-19-pandemie in de Wet publieke gezondheid ( Wpg ) een uitdrukkelijke tijdelijke grondslag toe voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. Hiermee wil de regering iedere discussie over de juridische grondslag over de verplichte negatieve <abbr title=Polymerase Chain Reaction lang=en. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249) Inbreng verslag (wetsvoorstel Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde. Van wetsvoorstel tot wet. Korte omschrijving werkvorm In Nederland zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels noemen we ook wel wetten. Deze werkvorm gaat over hoe deze wetten gemaakt worden. De leerlingen leggen de verschillende stappen in de procedure van wetsvoorstel naar wet op de goede volgorde met behulp van een. Download 35646 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie.

Van wetsvoorstel tot wet - ProDemo

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Het wetsvoorstel gaat over maatregelen voor overlastgevende vreemdelingen De wet of het decreet wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen later moet iedereen de wet naleven. Hoe werkt Europa? De Europese Commissie, zowat de Europese regering, mag een nieuwe wet voorstellen. Ze stuurt dat wetsvoorstel naar het Europees parlement en de Raad van de EU. In deze laatste zitten de ministers van alle 28 landen

De weg van een wetsvoorstel - Parlement

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders Op 18 december 2020 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders aan de Raad van State voorgelegd. Het wetsvoorstel introduceert nieuwe regels met betrekking tot klokkenluiden en zal tot meer verplichtingen voor werkgevers leiden Tot 18 december 2020 kan iedereen via een internetconsultatie z'n mening geven over het wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt'.. Sinds de regering mensen opriep om zoveel in verband met corona mogelijk thuis te werken, is het aantal thuiswerkers gestegen naar zo'n 50%

Wetsvoorstel - Wikipedi

Van plan tot wet • Onderwij

Van wetsvoorstel tot wet. Net als op een voetbalveld moet het in de. samenleving duidelijk zijn wat er wel en. niet mag. De overheid maakt daarom regels, zodat alles goed verloopt. Deze regels. worden vastgelegd in wetten. Er wordt veel. werk verzet voordat een nieuwe wet klaar. is. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer. moeten het wetsvoorstel. Een wetsvoorstel komt natuurlijk uit de 2e Kamer door een Kamerlid of minister, maar welke stappen ondergaat dit wetsvoorstel tot een aangenomen wet? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Vijf belangrijkste aanpassingen in het wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening. Nederland staat aan de vooravond van de warmtetransitie. Veel woningen en bedrijven zullen van 'het gas af moeten' en aangesloten worden op collectieve warmtesystemen die liefst CO₂-neutraal opereren Het wetsvoorstel ligt momenteel ter internetconsultatie open tot en met 18 december 2020. Iedereen kan zijn of haar reactie geven op het wetsvoorstel. Vragen over de Wet flexibel werken? Neem dan contact op met ons of met één van de andere medewerkers van de Business Unit Arbeidsrecht Dit wetsvoorstel implementeert de EU-verordening nr. 2017/1129 (de prospectusverordening) in de Nederlandse wetgeving. De prospectusverordening vervangt de EU-Richtlijn 2003/71/EG (de prospectusrichtlijn 2003) die met de Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in de Nederlandse wetgeving werd geïmplementeerd

Wetsvoorstellen Tweede Kamer der Staten-Generaa

Overheid.nl Consultatie Wet toekomst pensioene

 1. Van wens tot wet Wandelen langs de weg van een wetsontwerp In deze wandeling wordt de weg van wetsvoorstel naar wet afgelegd. Een land kan niet zonder wetten en regels. Daarom komen er regelmatig nieuwe wetten. Maar voordat een voorstel voor een wet (een wetsontwerp) ook echt een wet is geworden, zijn we vaak jaren verder. Het voorstel om over ee
 2. Het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy van het Programma Sociaal Domein werkt aan het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Dit wetsvoorstel moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen
 3. Artikel VII van het wetsvoorstel luidt namelijk: Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit kan worden bepaald dat artikel V, onderdelen A en D, van deze wet terugwerkt tot en met een in dat besluit.
 4. WET- EN REGELGEVING - Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen geeft meer keuzes rondom pensioendatum. Zo kunnen werknemers eerder stoppen met werken, doordat fiscale regels rondom regelingen voor vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof worden aangepast. Dit eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord is dinsdag in internetconsultatie gegaan. Afspraken werkgever.
 5. Op 28 januari jl. is het langverwachte wetsvoorstel met betrekking tot de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: de Wet) door de Tweede Kamer aangenomen. In het wetsvoorstel worden enkele regels ten aanzien van bestuur en toezicht - die in sommige gevallen al van toepassing waren op kapitaalvennootschappen - ook van toepassing verklaard op andere rechtsvormen, zoals.

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Verduidelijking

Amnesty International geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Het wetsvoorstel gaat over maatregelen voor overlastgevende vreemdelingen Op 28 januari 2020 is een ministeriële regeling van de Wet publieke gezondheid (Wpg) vastgesteld. In deze regeling is bepaald dat het novel coronavirus (2019-nCoV) behoort tot groep A van de Wpg. Hiermee ontstaat de wettelijke meldingsplicht voor deze infectieziekte. Indien een in Nederland werkzame arts bij een door hem onderzocht persoon novel coronavirus (2019-nCoV) vermoedt of vaststelt.

Dit wetsvoorstel wijzigt de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het elektronisch patiëntendossier (EPD) Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het stedelijk afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument (verankering en.

Bij brief van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 29 januari 2019 heeft de Tweede Kamer, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid?' Het afschaffen van de 'ambtenarenstatus' houdt de gemoederen bezig. Het voorstel van wet beoogt te bereiken dat ambtenaren straks niet langer op basis van een aanstelling werkzaam zijn maar op basis van een gewone arbeidsovereenkomst Van plan tot wet Het plan De minister heeft een plan. Dat wordt besproken in de ministerraad. Als de ministerraad akkoord is met dat plan, wordt het als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Wet Als de Koning zijn handtekening gezet heeft gaat het naar de minister die het plan bedacht heeft; die moet ook tekenen

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de

Op 2 juni jl. is het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden bij de Tweede Kamer ingediend. Met het wetsvoorstel moet een einde worden gemaakt aan de praktijk waarbij de overdracht of verpanding van handelsvorderingen contractueel wordt uitgesloten. Op die manier wil de regering deze vorderingen beschikbaar maken voor financieringsdoeleinden, om met name voor het midden- en kleinbedrijf. Tot slot wordt met het wetsvoorstel ook een aantal vereisten met betrekking tot governance van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen wettelijk vastgelegd. Gebrek aan inzicht in de omzet en liquiditeit kan leiden tot het niet tijdig signaleren van financiële problemen, met de nodige risico's voor de continuïteit van jeugdhulp als gevolg 2. Doelstelling van het wetsvoorstel en gekozen middel Het doel van het wetsvoorstel is het tot stand brengen van transparantie op de markt van kindercentra, in het belang van de ouders die zich er zorgen over maken of zij hun kinderen wel naar een veilige omgeving brengen. Kindercentra dienen transparant te zij Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5

De inwerkingtreding van de Wet op 27 september 2020 zal leiden tot de invoering van het veelbesproken UBO-register. In dit artikel geef ik een update over de huidige stand van zaken en de inhoud van het aangenomen wetsvoorstel Het wetsvoorstel betreft in hoofdzaak aanpassing van de pensioenregeling, maar wijzigt ook een aantal onderdelen met betrekking tot de uitkeringen. Beoogde datum inwerkingtreding. Artikel I treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel I, onderdelen R en II, onder 2, werkt terug tot en met 1 januari 2019 13 maart 2018; Print dit artikel; Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijzigingen bij het 'wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg' in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, van wetsvoorstel tot werkelijkheid? Aflevering 3 In twee vorige afleveringen van Capra Concreet (mei en juni 2012) is aandacht besteed aan de achtergrond en de globale inhoud van het wetsvoorstel alsmede aan de vraag voor wie het wetsvoorstel gaat gelden Wet duurzame aanpak stikstof. Kamerleden Klaver en Bromet hebben een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft het creëren van een goede staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden. Het uitbreiden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zal daar volgens hen aan bijdragen

Van Wetsvoorstel tot Wet | Tweede Kamer der Staten-Generaal

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH Den Haag Geachte heer Dijkhoff, Bij brief van 2 mei 2017, kenmerk 2070652, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 'Raad') advies uit te brengen inzake de het concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijk Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wil Op grond van de huidige Wet flexibel werken heeft de werkgever deze motiveringsplicht wel voor de afwijzing van een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur en/of werktijden. De werkgever mag dergelijke verzoeken alleen afwijzen indien sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen Bij brief van 21 december 2007 met hierboven vermeld kenmerk verzocht u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Raad voor de rechtspraak (de Raad) advies uit te brengen inzake het ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 1993, de Wet op het LSOP en enkele andere wetten (het Wetsvoorstel) positie van de prostituee. Met dit wetsvoorstel wordt het verboden een seksbedrijf uit te oefenen, tenzij daarvoor een vergunning is verleend ingevolge deze wet. Dit betekent dat voor het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot prostitutie of het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling, of het bedrijfsmatig tegen betalin

Memorie van toelichting wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en

Doel van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel heeft tot doel de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken. Ondanks de intentie van werkgevers en hun aandeelhouders tot verbetering van de man-vrouwverhouding in de top, blijven de resultaten achter Uit de parlementaire stukken naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Drankwet van 1904, is af te leiden dat gelet op de maatschappelijke ontwikkeling sinds 1904 de verstrekking van alcoholhoudende drank aan jongeren gereguleerd dient te worden, nu de voornaamste doelstelling van de herziene Drankwet de 30 Kamerstukken II 1926/1927, 355 nr. 3 blz (Memorie van toelichting). 31. Wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten door de Eerste Kamer aangenomen . Tot 1 september 2020 . De wet vervalt op 1 september 2020, maar de mogelijkheid wordt opengehouden om de wet te verlengen. Als de wet wordt aangenomen, dan werkt hij terug tot 1 april 2020 Advies wetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een functionele beperking, zoals slechtzienden en blinden. De minister van Economische Zaken en Klimaat Ir. E.D. Wiebes Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum: 11 november 202

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is DEN HAAG - Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft gisteren in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw de tentoonstelling 'Van wetsvoorstel tot wet' geopend.Dit is een tentoonstelling voor jongeren over hoe wetten in Nederland tot stand komen. De tentoonstelling bestaat uit zogenaamde 'stepping stones' over de weg die een wetsvoorstel moet afleggen om wet te worden Een wetsvoorstel is een ontwerp van wet dat nog niet door alle organen is goedgekeurd. De wijze waarop een wetsvoorstel tot stand komt en de procedure die het voorstel moet doorlopen voor het een geldige wet wordt, verschilt van land tot land. In sommige landen, zoals België en Frankrijk, worden verschillende termen gebruikt voor een door de rege..

 1. Sinds 11 december 2019 is het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het verbeteren van de ondersteuning van mensen in de bijstand en aanpassing van de uitvoering van de taalei
 2. Het wetsvoorstel tot herziening van de Wet DBA Published on September 2, 2017 September 2, 2017 • 59 Likes • 14 Comment
 3. g van de persoonlijke levenssfeer. Met dit wetsvoorstel wordt niet alleen de aanpak van fraude versterkt, maar worden ook de mogelijkheden van.
 4. Concept-wetsvoorstel Coronawet 18.06.2020 Concept-wetsvoorstel Coronawet. Veelbesproken, maar nog niet eerder beschikbaar: met het onderstaande concept-wetsvoorstel wordt beoogd een juridische grondslag te bieden aan maatregelen die nodig zijn ter bestrijding van de Covid-19 epidemie
 5. Op 20 november 2020 is het wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wil ongewenste buitenlandse beïnvloeding van Nederlandse maatschappelijke organisaties tegengaan en bevat daartoe regels die buitenlandse donaties aan maatschappelijke organisaties inzichtelijk moeten maken
 6. Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord
 7. Ontstaansgeschiedenis Wetsvoorstel - Nota van Wijziging 2018 en Amendementen 2020. Het wetsvoorstel is op 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen heeft het wetgevingsproces ter zake enigszins stil gelegen. Bij Nota van Wijziging zijn de scherpe kantjes van het oorspronkelijke Wetsvoorstel afgehaald

Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse

In de beantwoording van de Kamervragen wordt uitgebreid ingegaan op de variant waarbij de doelgroep die de uitbetaling van het bedrag ineens kan uitstellen tot februari volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, wordt beperkt tot één kalenderjaar. Door de minister wordt aangegeven dat bij deze variant juridische aandachtspunten zijn ten aanzien van gelijke behandeling Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wil' Onlangs is het wetsvoorstel 'Wet werken waar je wil' ingediend. De wet wijzigt de huidige Wet flexibel werken. In deze signalering schetsen wij kort de aanleiding en kernpunten van de wetswijziging Het wetsvoorstel-Halsema constitutionele toetsing was een initiatiefwetsvoorstel van het GroenLinks-Kamerlid Femke Halsema dat beoogde de Nederlandse Grondwet zodanig te wijzigen dat grondwettelijke toetsing van formele wetten door de rechter in bepaalde gevallen mogelijk zou worden.. Inhoud en strekking van het wetsvoorstel. Artikel 120 Grondwet luidt Het wetsvoorstel brengt een wijziging mee in de huidige tariefstructuur waarbij veel meer wordt aangesloten bij het beoogde gebruik van een onroerende zaak dan bij de objectieve kenmerken van een onroerende zaak Verder lezen? Download het verdiepingsstuk. In 'Het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting nader beschouwd' gaa Kern van het wetsvoorstel is dat de franchiseovereenkomst een in de wet geregelde benoemde overeenkomst wordt. Er gaan daarmee specifieke wettelijke regels gelden tussen de franchisegever en de franchisenemer

Advies ACVZ wetsvoorstel wijziging Wet terugkeer en

 1. Op 10 november 2020 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) door de Eerste Kamer aangenomen. Na de publicatie van het voorlopig verslag op 31 maart 2020 lag de behandeling van het wetsvoorstel geruime tijd stil. Op 28 oktober 2020 werd de memorie van antwoord gepubliceerd. De volgende sta
 2. Op 25 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel aangenomen.. Het wetsvoorstel biedt onder meer een wettelijk kader voor het.
 3. Staatssecretaris Vijlbrief stuurt de Tweede Kamer de aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. De voorgestelde maatregel heeft alleen gevolgen voor de bepaling van het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) van de inkomstenbelasting
 4. g die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkoopt of diensten levert dat gepaste zorgvuldigheid moet worden betracht om te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van.
 5. ister Koolmees het concept-wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' gepubliceerd. Dit is de eerste fase in het wetgevingsproces van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.Het voorstel heeft grote gevolgen voor werkgevers, sociale partners, pensioenfondsen, werknemers en pensioengerechtigden
 6. Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen werd op Prinsjesdag verwacht, maar is al in de aanloop naar deze dag gepubliceerd. Op 3 september 2020 is het definitieve wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit is het eerste uit het Pensioenakkoord voortvloeiende wetsvoorstel dat betrekking heeft op het tweede- en derdepijlerpensioen

Deelname: nee, tenzij wordt ja, tenzij. Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat pensioenuitvoerders pro-actief overgaan tot verdeling van het ouderdomspensioen door conversie, tenzij de ex-partners aangeven dat zij de verdeling niet willen (opt-out) of dat zij een afwijkende afspraak over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ontstaat van 2022 tot 2026 een transitiefase naar het nieuwe pensioenstelsel. Nu worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt in de concept wet- en regelgeving. Maar in het wetsvoorstel staat maar liefst 15 keer dat in lagere regelgeving nadere regels worden gesteld of kunnen worden gesteld

Wetsvoorstel natuurcompensatiebank. maatregel die strekt tot het vergroten van de oppervlakte of het verbeteren van de kwaliteit van voor stikstof gevoelige natuurlijke habitats of habitats van soorten, Het natuurcompensatieregister wordt juridisch geborgd in artikel 5a.2 e.v. van de Wet natuurbescherming Pensioenrichtleeftijd blijft tot 2041 op 68 jaar volgens wetsvoorstel 'Wet verandering koppeling AOW leeftijd' 14/8/20 Begin juli van dit jaar heeft minister Koolmees het wetsvoorstel 'Wet verandering koppeling AOW leeftijd' naar de Tweede Kamer gestuurd Tot 18 februari 2018 konden mensen reageren op het wetsvoorstel via de website van het ministerie van VWS. Veel verpleegkundigen maken daar gebruik van. Er is onder andere discussie over de naam 'regieverpleegkundige' en de overgangsregeling voor mbo-opgeleide verpleegkundigen Het recht van initiatief of het initiatiefrecht is het recht om een wetsvoorstel te doen.. Nederland. Het initiatief tot het doen van een voorstel van wet kan in Nederland uitgaan van de regering of (leden van) de Tweede Kamer (initiatiefwet).Beide hebben het recht van initiatief.Het initiatiefrecht is geregeld in de Nederlandse Grondwet: . artikel 82 lid 1: Voorstellen van wet kunnen worden. Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen: waaronder de 'Wet plan van aanpak witwassen' dat enkele maatregelen uit het gezamenlijke plan van aanpak Dit verbod heeft tot gevolg dat voor handelaren van goederen de huidige verplichtingen tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties komt te.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts Dit voorstel is een onderdeel van het Programma Herijking Faillissementsrecht. Het introduceert een regeling voor de totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement. Het voorstel maakt mogelijk dat de herstructurering van problematische schulden vroegtijdig kan plaatsvinden op basis van een akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders Het wetsvoorstel heeft tot doel om de verhoudingen tussen franchisegevers en franchisenemers te verbeteren en legt de nadruk op de precontractuele uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, beëindiging van de franchisesamenwerking en het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemer

Het wetsvoorstel noemt weliswaar de Wet politiegegevens (Wpg), de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs), het wetsvoorstel bevordering samenwerking en rechtmatige zorg, en het wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten, maar het wordt niet duidelijk hoe deze wetten/wetsvoorstellen zich verhouden tot de Wams 'Raad') advies uit te brengen inzake het wetsvoorstel Wet franchise (het 'Wetsvoorstel'). De Raad heeft eerder op 31 mei 2017 advies uitgebracht over de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ('BW') in verband met de introductie van een regeling met betrekking tot de franchiseovereenkomst.1. HET WETSVOORSTEL

Istiqlal komt met wet over legalisering cannabis in Noord

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel 'Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap' wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat directeur-grootaandeelhouders (dga's) belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen door te lenen van hun eigen vennootschap Consultatie wetsvoorstel tot aanpassing van de geschillenregeling Tot 22 november 2019 is het Wetsvoorstel aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure in consultatie

De maatregel uit het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap wordt niet beperkt tot onzakelijke leningen. Het doel van het onderhavige wetsvoorstel is namelijk niet het ontmoedigen van onzakelijke leningen, maar het tegengaan van belastinguitstel en -afstel dat zich voordoet als excessief wordt geleend van de eigen vennootschap In het kader van het Klimaatakkoord is afgesproken om deze uitzondering uit te breiden tot zonnecelauto's. In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is aangekondigd dat het kabinet met een voorstel zal komen om deze uitzondering voor zonnecelauto's met ingang van 1 januari 2021 te realiseren

Er gaat definitief een streep door het wetsvoorstel BIG II, meldt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vandaag. Het voorstel, waarbij veel verpleegkundigen zich zouden moeten laten omscholen, riep veel verzet op onder de beroepsgroep. Vakbond CNV Zorg & Welzijn is blij dat het voorstel van tafel is Het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ligt voor advies bij de raad van State. Als de wet in 2021 door het parlement wordt aangenomen, zijn zorgaanbieders voortaan verplicht medische gegevens digitaal uit te wisselen De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel van de regering voor de wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering). Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden

Nieuwe Griffier Tweede Kamer beëdigd | Tweede Kamer derEsch EVan der Molen (CDA): &#39;Gemeenten moeten ruimte krijgen voorBV&#39;s getuigen over hun vechtscheiding: &quot;Mijn twee oudsteArbowetgeving | Onderwerp | ArboportaalSchenk enkele verlofdagen aan de ouder van een ernstig
 • Master clue osrs.
 • Dingen die rijke mensen kopen.
 • Auto Bergh.
 • Ja Nee sticker Opsterland.
 • Luchtdruk in ISS.
 • Brede schouders vrouw mooi.
 • DJ set kopen Pioneer.
 • Installatieverantwoordelijke.
 • De standaart Nieuws.
 • Veel ijs eten.
 • Navigators Utrecht ontgroening.
 • Argentijns elftal naam.
 • Monument kettingbotsing E17.
 • Overlord Museum wikipedia.
 • Binnen thermometer.
 • The Shining Trailer.
 • Italiaans gebak kopen.
 • Nieuwe Grazia in de winkel.
 • Mini haai aquarium.
 • Europese moeflon.
 • Onthaalmoeder Alken.
 • Salamander in huis gevonden.
 • Britse korthaar Silver shaded kitten.
 • Dyson V8 Absolute kopen.
 • Käänteinen kuvakaappaus.
 • Patton IMDb.
 • Camping Bourgogne.
 • Overgang en Hashimoto.
 • Tips voor ouders met een kind met anorexia.
 • Lego behang.
 • Claudia de Breij leeftijd.
 • Hoelang heb je nog bij een zandloper.
 • Electroworld Zierikzee.
 • Knutselen met wol Kerst.
 • Camping Umag.
 • Nautical mile vs mile.
 • Erasmus Universiteit adres.
 • Bellie kaas.
 • Kringloop Boeldag Koog aan de Zaan.
 • Fun documentaries.
 • Oud voetballer Blind.