Home

Artikel 101 Gerechtelijk Wetboek

De gerechtsdeurwaarders als bedoeld in de artikelen 509 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek kunnen voor de vervulling van hun wettelijke opdrachten de vonnissen, arresten en akten bedoeld in het artikel 1394/1 raadplegen. § 2. Er wordt toegang verkregen tot de gegevens opgenomen in het bestand door middel van individuele toegangscodes 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken, de bevoegdheid en de rechtspleging. Art. 2. De in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen

Gerechtelijk Wetboek. ALGEMENE BEGINSELEN (art. 1 tot 57) RECHTERLIJKE ORGANISATIE (art. 58 tot 555ter) BEVOEGDHEID (art. 556 tot 663) BURGERLIJKE RECHTSPLEGING (art. 664 tot 1385undecies) BEWAREND BESLAG EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (art. 1386 tot 1675) ARBITRAGE (art. 1676 tot 1723 artikels burgerlijk procesrecht artikels gerechtelijk wetboek deel inleiding art. 1828 ger.w.: wraking art. 616 ger.w. hoger beroep art. 617 ger.w Artikel 101; Artikel 102; Artikel 103; Artikel 103a; het zijn van raadsman of gerechtelijk van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht en hij weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek als bedoeld in.

Artikel 6:101 BW bepaalt dat als sprake is van eigen schuld van de benadeelde in het ontstaan van de schade, de schadevergoeding moet worden verminderd. Deze vermindering geschiedt op basis van evenredigheid Artikel 664 tot 1385undecies (op Juridat) Voor de invoering van het Gerechtelijk Wetboek werd dit geregeld door het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging van 1806. Thans is de trage, dure en omslachtige rechtspleging van 1806 verlaten en vervangen door delen IV en V van het Gerechtelijke Wetboek. Boek I Rechtsbijstan 1 De kredietgever of, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, verstrekt de consument geruime tijd voordat deze door een kredietovereenkomst of een aanbod wordt gebonden, de in de artikelen 5 en 6 van de Richtlijn voorgeschreven precontractuele informatie, op de in die artikelen voorgeschreven wijze

Artikel 1370, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek regelt de zogenaamde 'klachte' of 'complainte', terwijl artikel 1370, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek handelt over de zogenaamde. Art. 700 Rv - - Artikel 700 1. Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, dan wel, indien het beslag niet op zaken betrekking heeft, de schuldenaar of degene of een dergenen onder wie het beslag gelegd wordt, woonplaats heeft.2

Behalve wanneer Staten bij verdrag hebben bedongen dat hun onderdanen ontslagen zijn van borgstelling ter voldoening aan het vonnis, zijn alle vreemdelingen als hoofdeiser of tussenkomende partij gehouden, indien de Belgische verweerder het vóór enige exceptie vordert, borg te stellen voor de betaling van de uit het geding voortvloeiende kosten en schadevergoedingen waarin zij kunnen worden verwezen Gerechtelijk Wetboek. ALGEMENE BEGINSELEN (art. 1 tot 57) RECHTERLIJKE ORGANISATIE (art. 58 tot 555ter) BEVOEGDHEID (art. 556 tot 663) BURGERLIJKE RECHTSPLEGING (art. 664 tot 1385undecies) BEWAREND BESLAG EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (art. 1386 tot 1675) ARBITRAGE (art. 1676 tot 1723) BEMIDDELING (art. 1724 tot 1737) Wetboek Vennootschappe Title: Microsoft Word - Het nieuwe artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek Author: kalaisne Created Date: 2/28/2019 4:50:23 P Het derdenverzet werkt in beginsel niet schorsend. (zie artikel 1419 en artikel 1033 van het Gerechtelijk Wetboek). Tegen een bewarend beslag dat kon worden gelegd zonder rechterlijke machtiging kan de beslagen schuldenaar opkomen door aan de beslagrechter opheffing van dat beslag te vragen (artikel 1420 van het Gerechtelijk Wetboek) Indien een beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek op de dag van de faillietverklaring nog niet in de openbare registers was ingeschreven, kan de curator het registergoed ten aanzien waarvan het is gemaakt, vrij van het beding overeenkomstig de artikelen 101 of 176 verkopen

Gerechtelijk Wetboek - iCode

Het nieuwe artikel 1034 ter Gerechtelijk Wetboek luidt: Art. 1034ter Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid : 1° de dag, de maand en het jaar; 2° de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats van de verzoeker en, in voorkomend geval,. De partijen kunnen om een bemiddeling verzoeken, hetzij in de akte van rechtsingang, hetzij tijdens de zitting, hetzij bij een eenvoudig schriftelijk verzoek dat wordt neergelegd bij of gericht is aan de griffie. In dat laatste geval wordt de rechtsdag bepaald binnen vijftien dagen na het verzoek Of en onder welke voorwaarden ouderschap van een persoon gerechtelijk kan worden vastgesteld, wordt bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van die persoon en de moeder of, indien dit ontbreekt, door het recht van de staat waar die persoon en de moeder elk hun gewone verblijfplaats hebben of, indien ook dit ontbreekt, door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind Gerechtelijk Wetboek). Volgens artikel 1582, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de beslag-rechter in voorkomend geval in de beslissing waarbij hij uitspraak doet over de geschillen waartoe de door de aangewezen notaris opgemaakte verkoopsvoor-waarden aanleiding geeft een nieuwe termijn stellen voor de toewijzing

Artikels Gerechtelijk Wetboek ARTIKELS BURGERLIJK

Artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niettemin, ten eerste, dat de regels inzake immuniteit voor beslag niet kunnen worden toegepast tegen een onderhoudsgerechtigde en, ten tweede, dat die onderhoudsgerechtigde absolute voorrang heeft boven andere crediteuren van de onderhoudsplichtige Daardoor wordt in het vijfde deel, titel I. van het Gerechtelijk Wetboek een nieuw hoofdstuk I. quinquies ingevoerd met als titel Invordering van onbe-twiste geldschulden. Het hoofdstuk loopt over acht artikelen gaande van artikel 1394/20 t.e.m. arti-kel 1394/27 in het Gerechtelijk Wetboek. De wet is van toepassing sinds 1 september 2017

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

Gerechtelijk Wetboek; ALGEMENE BEGINSELEN (art. 1 tot 57) RECHTERLIJKE ORGANISATIE (art. 58 tot 555ter) BEVOEGDHEID (art. 556 tot 663) BURGERLIJKE RECHTSPLEGING (art. 664 tot 1385undecies) BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek Art. 2. Artikel 508/13, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 en vervangen bij de wet van 6 juli 2016, wordt opgeheven. Art. 3 in l III, hoofdstuk I, artikel 13, voor zover het opheffing inhoudt van de artikelen 136, 147, eerste lid, 438, 439, 457 tot 459, 673 tot 751 (vervangen door de artikelen 14 tot 92quater en 102 tot 109 van de wet van 15 augustus 1854 op de gerechtelijke uitwinning), 752 tot 779 en 832 tot 838 (vervangen door de artikelen 93 tot 101 van de wet van 15 augustus 1854 op de gerechtelijke uitwinning. naast de tekst van het ontworpen gerechtelijk wetboek (1675 artikelen) en tal van aanvullende bepalingen (ge­ biedsomschrijving van de gerechtelijke kantons, ophef­ fings- en wijzigingsbepalingen), ook nog omvat : het ver­ slag van de Koninklijke Commissaris (414 blz.) (.2), het advies van de Raad van State met het antwoord van d Volgens artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek mag de rechter zijn rechtsmacht niet overdragen. De rechter moet met grote voorzichtigheid de op-dracht van de deskundige omschrijven om te vermijden dat hij zijn taken aan de deskundige overlaat 14. Het deskundigenverslag is slechts een advies voor de rech

1. Gerechtelijk Wetboek : gemeen recht. 1. Het Gerechtelijk Wetboek geldt, luidens artikel 2 van de voorafgaande bepalingen van dit wetboek, als gemeen recht inzake rechtspleging (1 ). De in datzelfde wetboek geformuleerde regelen zijn inderdaad van toepassing op alle procedures, behoudens -wanneer deze worden geregeld 1 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand (Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2811) INLEIDING 1. Op de zitting van de Kamercommissie voor de Justitie van 13 februari 2007 werd he * bedragen aangepast aan de indexatie en geldig vanaf 01/06/2016. Art. 5. Voor de overeenkomstig artikel 1340 van het Gerechtelijk Wetboek ingediende vorderingen zijn de in artikel 2 bedoelde minimumvergoedingen van toepassing voor de fase van de procedure omschreven in de artikelen 1340 tot 1343,§2, van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 6:101 BW - Eigen schuld - Wetboek

van het Gerechtelijk Wetboek). -De zaak kan pas op de algemene rol ingeschreven en ingeleid worden na betaling aan de griffie van de bijdrage in het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. Deze wettelijk verplichte bijdrage bedraagt € 20 per persoon die het verzoekschrift als eisende partij indient Gerechtelijk Wetboek Boek IV. Gerechtsdeurwaarders Hoofdstuk I. - Titel, statuut, benoeming, eed en vestiging Art. 509 § 1. Gerechtsdeurwaarders zijn openbare ambtenaren en ministeriële officieren in de uitoefening van de ambtelijke taken die door een wet, decreet, ordonnantie of koninklijk besluit aan hen zijn opgedragen of voorbehouden Artikel 664 tot 1385undecies (op Juridat) Voor de invoering van het Gerechtelijk Wetboek werd dit geregeld door het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging van 1806. Thans is de trage, dure en omslachtige rechtspleging van 1806 verlaten en vervangen door delen IV en V van het Gerechtelijke Wetboek. Boek I Rechtsbijstand. Artikel 664 tot 699ter

Gerechtelijk Wetboek - Wikipedi

artikel 1218 van het Gerechtelijk Wetboek (die zowel aan de partijen als de notaris- vereffenaar een kalender voor de instaatstelling oplegt die van toepassing is bij gebreke aan conventionele kalender maar waarvan partijen in onderling akkoord punctueel kunnen afwijken) Uittreksel Gerechtelijk Wetboek 1409 en 1411 Hoofdstuk V. Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen Art. 1409 [§ 1]. Bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een in artikel 4, derde lid, van de Grondwet wordt vereist Gerechtelijk vaststellen ouderschap. Of en onder welke voorwaarden ouderschap van een persoon gerechtelijk kan worden vastgesteld, wordt bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van die persoon en de moeder of, indien dit ontbreekt, door het recht van de staat waar die persoon en de moeder elk hun gewone.

Artikel 101. 1. Artikel 88 vindt ten Artikel 106. Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek behoeft het openbaar ministerie een schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris voor de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het tweede lid van artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht,. Wetboek, een verzoekschrift ex artikel 1340 van het Gerechtelijk Wetboek, geheel of gedeeltelijk inwilligt (artikel 1399 Gerechtelijk Wetboek). 4. Wie overgaat tot executie van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is, doet dit op eigen risico (artikel 1398, lid 2 Gerechtelijk Wetboek). In geval van hervorming van een voorlopi Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek is niet alleen van toepassing op bij dagvaarding ingeleide procedures, maar op elke procedure, ongeacht bij welke gedinginleidende akte, zoals een verzoekschrift op tegenspraak in de zin van artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek voor socialezekerheidsgeschillen of een proces-verbaal van vrijwillige verschijning bedoeld bij artikel 706 van het.

Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten (Paperback). Deze 40ste uitgave van de pocket Strafrecht bundelt naast het Strafwetboek en.. Het gerechtelijk recht (Frans: droit judiciaire) is het geheel van rechtsregels dat in België betrekking heeft op het verloop van een proces voor de burgerlijke rechter, de organisatie van de burgerlijke rechtbanken en de bewijsvoering voor deze rechtbanken.. De basiswet voor het gerechtelijk recht is het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967.. Naast het Gerechtelijk Wetboek zijn er nog. Voor de toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek worden geacht betrekking te hebben op verschillende kalendermaanden de als wedde betaalde bedragen en anderzijds de bijslagen en overbruggingspremies betaald overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de. 1 Rolnummer 2029 Arrest nr. 136/2001 van 30 oktober 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1056, 2, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter M. Melchior, de rechters R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Moerman, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van. Artikel 1. In het Gerechtelijk Wetboek wordt een artikel 1412bis ingevoegd, luidend als volgt : Art. 1412bis. § 1. De goederen die toebehoren aan de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de instellingen van openbaar nut en, in het algemeen

3o. bij de overtredingen omschreven in de artikelen 551, 552 en 553, op de dag na die waarop ingevolge artikel 14 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek de aldaar bedoelde registers, waaruit zodanige overtreding blijkt, ter griffie van het Hof van Justitie zijn overgebracht uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, 5e lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek en van het artikel 1240, 8e lid, van het Gerechtelijk Wetboek Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Naam: Voornaam: Beroep: Woonplaats/verblijfplaats: Tel.

wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 7 - BWBR000529

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistrate Artikel 1 2° Wetboek Economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013, 19975. Wet 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS 2 augustus 2013, 48463. MvT Parl.St., Kamer 2012-13, nr. 2463/001 Thion, Philippe. 2002. Instelling Van De Vordering (artikelen 700 T.e.m. 730 Ger. W.). In Gerechtelijk Wetboek Met Bijzondere Wetgeving. Brugge: Die Keure Er werd dan ook beslist het artikel 195 van het Gerechtelijk Wetboek te wijzigen zodat een plaatsvervangend rechter die al ten minste 10 jaar die functie uitoefent of een plaatsvervangende magistraat aangewezen uit de wegens hun leeftijd op rust gestelde magistraten, een magistraat kunnen vervangen die als assessor zitting moet houden in een hof van assisen ontvangen in het leven geroepen in artikel 908 van het Burgerlijk Wetboek.6 Dit artikel luidt voortaan als volgt: De in boek 1, titel XI, hoofdstuk II/1, bedoelde bewindvoerder en eenieder die een gerechtelijk mandaat uitoefent, kunnen geen schenking of legaat ontvangen van d

Bezitsvordering begrip en voorwaarde

Artikel 1394/20 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft en die vaststaat en opeisbaar is op dag van de aanmaning bedoeld bij artikel 1394/21, ongeacht het bedrag ervan, vermeerderd met de verhogingen waarin de we Onder voorbehoud van de interpretatie door de hoven en rechtbanken kan uit de samenlezing van artikel 1391, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 12 van de wet van 24 december 1996 en de artikelen 126 tot 175 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 evenwel niet worden afgeleid dat de provincie- en gemeenteontvangers kennis. Artikel 58bis Gerechtelijk Wetboek Artikel 58bis Gerechtelijk Wetboek. Ik heb een klach Voor een goed begrip van de stof is, gelet op de complexiteit van de wetgeving, het gebruik van de actuele versie van het Gerechtelijk Wetboek volstrekt noodzakelijk. De in de tekst vernoemde artikelen verwijzen steeds naar het Gerechtelijk Wetboek, behalve indien een ander wetboek of een andere bijzondere wet wordt vermeld

Gerechtelijk Wetboek Samengesteid door Henri BÖOÜQSET^ Advocaat te Antwerpen DE ELI Algemene beginselen De cijfers verwijzen naar de artikelen Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen 1-16 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering 17 - 18 Afdeling I. Hof van beroep 101 Afdeling Ibis. Plaatsvervangende raadsheren in de hoven van. GERECHTELIJK WETBOEK VIERDE DEEL BURGERLIJKE RECHTSPLEGING BOEK II- GEDING TITEL III TUSSENGESCHILLEN EN BEWIJS HOOFDSTUK VIII BEWIJS EERSTE AFDELING VOORAFGAANDE BEPALINGEN Artikel 875bis. - De rechter beperkt de keuze van de onderzoeksmaatregel tot wat volstaat om het geschil op te lossen, waarbij de meest eenvoudige, snelle en goedkope. Dit overzicht van het Belgisch gerechtelijk privaatrecht is voornamelijk bestemd voor gevorderde studenten in de rechten en praktijkjuristen die een 'first approach' willen uitvoeren van een vraagstuk in die rechtstak.. Het boek bevat een beschrijving, in grote trekken, van de voornaamste onderdelen van het Gerechtelijk Wetboek, rekening houdend met de meest recente wetswijzigingen en.

Art. 700 Rv - :: Maxius.nl voorheen Lexius.n

§ 1. Op verzoek van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie, dan wel na mededeling door de kamer voor handelsonderzoek krachtens artikel 12, § 5, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, kan de rechtbank de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om haar jaarrekening overeenkomstig de artikelen 98 en 100 neer te. artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met artikel 151, § 4, van de Grondwet vernietiging Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de kandidaten voor een ambt van rechter of toegevoegd rechter doctor of licentiaat in de rechten moeten zijn en dat ze moeten geslaagd zijn voor het examen inzake beroepsbekwaamheid of een gerechtelijke stage moeten. Gerechtelijk Wetboek: Tussenkomst Artikel 811 De hoven en rechtbanken kunnen niet ambtshalve bevelen dat een derde in het geding wordt betrokken. Artikel 812 Tussenkomst kan geschieden voor alle gerechten, (10) brussel (4) burenoverlast (2) Burgerlijk Wetboek (1). Artikel 1 Artikel 1 verduidelijkt de grondwettelijke grondslag inzake de bevoegdheid en behoeft geen bijzondere commentaar. TITEL 2 DIVERSE WIJZIGINGEN HOOFDSTUK 1 Wijzigingen van het Gerechtelijk wetboek Artikel 2 Zie die toelichting bij artikel 19. civiles et les voies de recours, en vue de moderni

bol

De Maklu-pocketuitgave van het gerechtelijke wetboek blijft een klassieker.Het gerechtelijk wetboek werd het voorbije jaar zeer grondig gewijzigd. Deze pocket geeft de vigerende tekst weer van het gerechtelijk wetboek per 1 mei 2018.Om onduidelijkheid te vermijden in verwijzingen naar artikelen, paragrafen of leden die opgeheven zouden zijn, zijn deze in ronde haakjes (...) weergegeven.Een. Artikel 304 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een rechter zich in een rechtszaak moet onthouden wanneer hij naaste familie is van de advocaat. In een belangrijke en complexe strafzaak voor de correctionele rechtbank te Brussel deed zich een incident voor onlineadvocaat.be > Artikels > Gerechtelijke intresten Gerechtelijke intresten Geplaatst onder #Intrest - op 21/07/2015 Wat zijn gerechtelijke intresten. Gerechtelijke intresten zijn de interesten die lopen gedurende een gerechtelijke procedure en worden door de rechter toegekend worden vanaf de eis daartoe tot op het ogenblik van de betaling

Cautio iudicatum solvi - Wikipedi

België - iCode

 1. handeling die hij overeenkomstig artikel 519, § 2, Gerechtelijk Wetboek op ver-zoek van een partij kan verrichten. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. Dictum Het Hof, Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eiser tot de kosten. Bepaalt de kosten op 68,11 euro waarvan 6,11 euro is verschuldigd
 2. GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. De Wet Potpourri schrapt en vervangt artikel 8Ger. De bovenstaande overwegingen gelden des te meer nu artikel 8Ger. Wellicht dringt een wijziging van art. De aanpassing van artikel 8(zie verder) vereist een aanpassing van artikel 695. Toepassing van artikel 8Ger
 3. g van bedrijfsgeheimen ten aanzien van werknemer
 4. Uittreksel van het Gerechtelijk Wetboek - Arbitrage DEEL VI - Arbitrage. (met wijziging wet van 19/05/1898) 1676. Elk geschil dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrekking, waarover een dading mag worden aangegaan, kan bij overeenkomst aan arbitrage worden onderworpen
 5. (tijd) - De advocaten kunnen geen individueel beroep aantekenen tegen een reglement van de orde van advocaten. Dat is een schending van het gelijkheidsbeginsel. Bijgevolg moeten drie artikelen van het gerechtelijk wetboek, die indruisen tegen dit principe, worden vernietigd, oordeelt het Arbitragehof. De Franstalige advocaten Marc Uyttendaele, Julien Pierre en Eric Balate dienden de eis tot.
 6. Title: Microsoft Word - artikels 1386 1402 Gerechtelijk Wetboek beslag Author: informatica Created Date: 1/23/2010 1:01:29 P
 7. Uittreksel uit het Gerechtelijk Wetboek: art. 1445 ev. Hoofdstuk IV. Bewarend beslag onder derden Art. 1445 Iedere schuldeiser kan, op grond van authentieke of onderhandse stukken, bij gerechtsdeurwaarder, onder een derde, bewarend beslag leggen op de bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd is

European e-Justice Porta

 1. Artikel 1. De bedragen die worden vermeld in artikel 1409, § 1, eerste tot derde lid, en § 1bis, eerste tot derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden met de volgende formule aangepast, rekening houdend met het indexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt van de maand november 2014 : 1. (27.000 : 40,3399) x 166,12 = 1068,788726 EU
 2. De programmawetten van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (BS 31 december 2012) wijzigen onder meer twee wetten met betrekking tot elektronische procesvoering, namelijk de wet van 10 juli 2006 en de wet van 5 augustus 2006.Op hun beurt wijzigen deze wetten een aantal artikelen uit het Gerechtelijk Wetboek, die voor de advocaat in de praktijk belangrijk zijn
 3. Met name artikel Strafrecht & Politie - Verhoor Proces-verbaal gaat in op de laatste fase alvorens -indien nodig- het gerechtelijk vooronderzoek wordt gestart. Na de verrichtingen van de politie -het politieonderzoek- in zake strafbare feiten, komt een zaak in handen van een Rechter-commissaris en begint het Gerechtelijk Vooronderzoek, vooruitlopend op de behandeling van de zaak ter zitting.
 4. De bemiddeling bedoeld in de artikelen 1724 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek is een vrijwillig overlegproces voor het oplossen van geschillen tussen partijen met de hulp van een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar die gekozen werd door beide partijen. Zijn taak bestaat erin een aanvaardbaar akkoord te vinden voor alle partijen
 5. In een annotatie zopas gepubliceerd in P&B licht Tom Toremans de werking van artikel 980 Gerechtelijk Wetboek toe. Krachtens artikel 980 Ger.W. kan de versteklatende partij zonder verdere formaliteiten deel hebben aan elke stand van het deskundigenonderzoek, hetzij door erbij aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen, hetzij door schriftelijke opmerkingen te laten kennen

4. Artikel 715 van het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 67 van dit wetboek vinden overeenkomstig toepassing; met dien verstande, dat hoger beroep mede voor de beide echtgenoten en de huwelijksambtenaar openstaat. Artikel 135k-117. Artikel 127 vindt overeenkomstige toepassing in gevallen, waarin de ambtenaar van d Artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek legt het bezit van het diploma van doctor of licentiaat in de rechten op als één van de voorwaarden om het beroep van advocaat te kunnen uitoefenen. Enkele randbemerkingen daarbij: - Het bedoelde diploma van doctor in de rechten betreft het diploma van vóór het Gerechtelijk Wetboek Gerechtelijke procedure artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek - inboedel. Aanstelling advocaat. Goedgekeurd 3. Juridische Zaken. Gerechtelijke procedure artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek - inboedel. Aanstelling advocaat. Goedgekeurd . Author: cevi Created Date

ARTIKEL 2 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK 1. Wie de raakvlakken onderzoekt tussen burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht denkt vanzelfsprekend op de eerste plaats aan het stilaan berucht geworden artikel 2 van het gerechtelijk wetboek. De opstellers van dit wetboek, die in de eerste artikelen enkele definitie Arbitragehof — Prejudiciële vraag betreffende artikel 1481 eerste lid Gerechtelijk Wetboek Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) Terug Meer details Minder details - Geachte bezoeker U heeft enkel toegang tot full text documenten nadat u.

Artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat alvorens opgenomen te worden in het register de gerechtsdeskundigen ten aanzien van de minister van Justitie moeten verklaren in te stemmen met een deontologisch code. Het opstellen van deze is code is het prerogatief van de Koning Wet betreffende de toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek op de wedden en toelagen betaald aan sommige personeelsleden van de openbare diensten Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek. Aan de vrederechtervan het kanton. Mevrouw/Mijnheer de vrederechter, De verzoekende partij: Naam: Voornaam: Beroep: Woonplaats/verblijfplaats: Tel: De verzoekende partij is van mening dat, ten aanzien van de hiernagenoemde persoon, een . rechterlijke beschermingsmaatregel. moet worden bevolen:

Wetboek-online.nl Faillissementswe

 1. Artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek behandelt de aansprakelijkheid voor dieren. Deze bepaling gaat ervan uit dat de eigenaar (of toezichthouder) van een dier altijd aansprakelijk is. Met andere woorden, als het gedrag van het dier schade veroorzaakt, is de eigenaar daarvoor aansprakelijk en moet hij de benadeelde partij schadeloosstellen (zelfs al is het dier verdwaald of ontsnapt)
 2. g van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe bescher
 3. Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/06/2020 De bepalingen van art. 1326, 1 ste lid Burgerlijk Wetboek. Krachtens artikel 1326, eerste lid, Burgerlijk Wetboek moet een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen, geheel geschreven zijn met de hand van de ondertekenaar of.
 4. Beslissingenlijst 1 23 september 2019 SOCIAAL HUIS MECHELEN VAST BUREAU 23 september 2019 (39) BESLISSINGENLIJST 1. Juridische Zaken. Gerechtelijke procedure artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek
 5. Wet houdende wijziging van artikel 931 van het
 6. Art. 7:961 BW - BW Boek 7 - Artikel 961 Burgerlijk Wetboek ..
 • Muziekmobiel haken pakket.
 • Rex konijn.
 • Telefoonnummer Wibra Rotterdam.
 • Sony HX400V review.
 • Android versie Samsung J1.
 • Bestiarium Harry Potter.
 • Houtskelet woning te koop.
 • Loodrechte lijnen formule.
 • Nic Nac Aldi.
 • FEMA camps Nederland.
 • Heidigita.
 • Pandora Essence uit collectie.
 • Jumbo Golf Arnhem Openingstijden.
 • Love Rosie IMDb.
 • Opuntia ficus indica.
 • Coolblue combimagnetron.
 • Soorten wetten Nederland.
 • Scooter huren Texel.
 • Studiegids UvA.
 • HIIT Workout YouTube.
 • Yzerbyt.
 • Groupon High Tea.
 • De aangegeven cartridges zijn niet bedoeld voor gebruik in deze printer.
 • Camera laptop achtergrond vervagen.
 • Sony rx100 mark.
 • Acupunctuur in oor afvallen.
 • Tiki bar tuin.
 • Kliniek Doetinchem.
 • Hoe krijg je HPV.
 • Pokémon GO Shadow Mewtwo.
 • Upupa epops mythologie.
 • Vergankelijk Engels.
 • Robert Sheehan partner.
 • Seaweed Diet ervaringen.
 • Kinder uggs Bijenkorf.
 • Depeche mode Enjoy the silence lyrics.
 • Koffie americano Starbucks.
 • Nationale Garde belgie.
 • Zwenkgras combineren.
 • Havermout voor krachttraining.
 • Hoera synoniem.