Home

Ammonieten Bijbel

Ammonieten (volk) - Wikipedi

Volgens het Bijbelboek Genesis waren zij afstammelingen van Ben-Ammi, de zoon die door Lot was verwekt bij zijn jongste dochter. Zij zijn verwant met de Moabieten, afstammelingen van Moab die door Lot was verwekt bij diens oudste dochter. De Ammonieten voerden veel oorlogen met de Israëlieten. In de 10e eeuw leden ze een grote nederlaag tegen. 'Ammonieten' in de Bijbel. Deuteronomium 2:20 Deuteronomium 2:20. Tools. Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden; de reuzen woonden te voren daarin, en de Ammonieten noemden hen Zamzummieten; SVG. Vers Begrippen. Reuzen. Mensen Die Mensen Benoemen. 1 Koningen 11:5 1 Koningen 11:5

Ammonieten in the Bible (7 voorbeelden

Vindplaatsen van ammonieten in het Oude Testament. Het woord komt er 7 keer voor, in 7 verzen. Deuteronomium 2:20 Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden; de reuzen woonden te voren daarin, en de Ammonieten noemden hen Zamzummieten;. 1 Koningen 11: AMMONIETEN (Ammoni̱e̱ten) [Van (behorend tot) Ammon]. De nakomelingen van Ammon (Ben-Ammi), de zoon van Lot bij de jongste van zijn twee dochters (Ge 19:36-38).Zij waren nauw verwant aan de Moabieten, de nakomelingen van Moab, de andere zoon van Lot, en worden zowel in de bijbelse als in de oude wereldlijke geschiedenis gewoonlijk samen met de Moabieten genoemd Aanneming tot zoon. Aanspraakplaats. Aantijge

concordantie ammonieten, het Oude Testamen

De Ammonieten (Hebr. gewoonlijk 'kinderen van Ammon') waren buren van Israël, ze woonden ten oosten van de beneden-Jordaan in een door de natuur sterk, vruchtbaar, volkrijk bergland, tussen de rivier de Arnon in het zuiden en de rivier de Jabbok in het noorden (Num. 21 : 24). Dit land bezaten zij na de verdelging van de reusachtige Zamzummieten als. Dat heb Ik nooit opgedragen; het kwam zelfs niet in Me op dat ze zoiets afschuwelijks zouden kunnen doen, dat ze zo zouden zondigen. (Groot Nieuws Bijbel) Moloch was de hoogste god van de Ammonieten. Omdat hij door kinderoffers vereerd werd, wordt hij 'de gruwel' van de Ammonieten genoemd MT: 'Ammonieten'. tegen Josafat ten strijde. 2 Boodschappers kwamen Josafat melden: 'Een groot leger valt u aan vanuit Edom,20:2 vanuit Edom - Volgens een Hebreeuws handschrift en de Vetus Latina. MT: 'vanuit Aram'. aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij Chaseson-Tamar.' (Dat is Engedi.) 3. 20:3 Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. 10 Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. 11 12:11-12 2 Sam. 16:22 Dit zegt de HEER: Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden Hebreeuwse Bijbel Volgens de Hebreeuwse Bijbel waren de Moabieten het nageslacht Lot (de neef van Abraham ) en zijn oudste dochter. Hij verwekte deze zoon bij haar nadat zij Sodom waren ontvlucht en zijn dochters constateerden dat in het gebied waar zij woonden nergens meer een man [was] die met ons kan doen wat op de hele wereld de gewoonte is

Bijbel; ammonieten: 7: 0: 2: 9: Vindplaatsen van ammonieten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen. Judith 5:2 En hij werd zeer toornig, en hij riep al de oversten der Moabieten, en de krijgsoversten der Ammonieten, en al de vorsten van het land aan de zee 20 1 Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten, samen met een deel van de Meünieten, 20:1 Meünieten - Volgens de Septuaginta. MT: 'Ammonieten'. tegen Josafat ten strijde. 2 Boodschappers kwamen Josafat melden: 'Een groot leger valt u aan vanuit Edom, 20:2 vanuit Edom - Volgens een Hebreeuws handschrift en de Vetus Latina Ammonieten - Een Semietische volksstam, ten nauwste verwant met de Moabieten, in den Bijbel en op de Assyrische inschriften herhaaldelijk genoemd, die de landstreek tusschen de rivieren Amon en Jabbok, ten Oosten van Moab en het gebied der stammen van Ruben en Gad, bewoonde

6 De Ammonieten beseften dat ze zich bij David onmogelijk hadden gemaakt. Daarom wierven ze huurlingen: twintigduizend man voetvolk bij de Arameeërs van Rechob en Soba, duizend man bij de koning van Maächa en nog eens twaalfduizend bij Is-Tob. 7 Toen dit David ter ore kwam, stuurde hij Joab met zijn keurtroepen naar Rabba. 8 De Ammonieten rukten uit en stelden zich in slagorde op voor de poort Geschiedenis. De Ammonieten voerden veel oorlogen met de Israëlieten en in de 10 de eeuw leden ze een grote nederlaag tegen koning David, die hen in werkkampen stopte. Na de val van het koninkrijk Israël in 721 v.C. vestigden de Ammonieten zich langs de oostkant van de Jordaan De bijbel in makkelijk Nederlands. Menu weergeven. 1 Kronieken 19. David voert oorlog tegen de Ammonieten en de Arameeërs 1 Daarna stierf Nahas, de koning van de Ammonieten. Zijn zoon Hanun werd in zijn plaats koning. 2 Toen zei David: Ik. over Egypte en Juda, Edom en de Ammonieten, Moab en allen, die zich het haar rondom wegscheren, die in de woestijn wonen; want alle volkeren zijn onbesneden, maar het gehele huis van Israël bestaat u

Ammonieten — Watchtower ONLINE LIBRAR

Abimelech wordt leider van de Shechemieten, maar hij wordt gedood door een vrouw. Daarna worden Tola en later Jaïr rechters (richteren). Vervolgens gaan de Israëlieten weer afgoden dienen en worden vervolgd door de Ammonieten. De nieuwe leider Jefta weet de Ammonieten te verslaan. Joodse Bijbel met commentaar van Rashi; Richter Abimelec Als je met ons meegaat om oorlog te voeren tegen de Ammonieten, word je de leider van alle inwoners van Gilead.'+ 9 Jefta zei tegen de oudsten van Gilead: 'Als jullie me terughalen om tegen de Ammonieten te vechten en Jehovah ze voor me verslaat, zal ik jullie leider worden!' 10 De oudsten van Gilead zeiden tegen Jefta: 'Laat Jehovah getuige* tussen ons zijn als we niet doen wat je zegt.' 11 Jefta ging dus met de oudsten van Gilead mee, en hij werd door het volk als leider en.

Ammonieten behoren met hun opgerolde schelp tot de fraaiste fossielen. Het zijn de resten van een uitgestorven groep inktvissen. De naam ammoniet is afgeleid van de Egyptische god Ammon, die werd voorgesteld als een ram. De vorm van de fossiele schelp lijkt dan ook op een ramshoorn. In de Middeleeuwen werden ammonieten slangenstenen genoemd De koningen die gekomen waren, bevonden zich in het open veld. 10 Toen Joab zag dat hij van voren en van achteren werd bedreigd, koos hij een aantal van de beste soldaten van Israël uit en stelde die op tegen de Syriërs.+ 11 De rest van de mannen plaatste hij onder het bevel* van zijn broer Abi̱saï,+ zodat die in gevechtsformatie tegen de Ammonieten konden optrekken. 12 Joab zei: 'Als de Syriërs+ te sterk voor me zijn, dan moet jij mij te hulp komen, maar als de Ammonieten te sterk. 1 Daarna geschiedde het, dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meünieten tegen Josafat ten strijde trokken. 2 Men kwam Josafat melden: Een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee, uit Aram; zie, zij zijn in Chaseson-Tamar - dat is Engedi -. 3 Toen werd Josafat bevreesd en besloot de Here te raadplegen; hij riep voor geheel Juda een vasten uit, 4. De eerste ammonieten verschenen zo'n 410 miljoen jaar geleden en groeide uit tot een zeer succesvolle soort. Ze kwamen wereldwijd en in grote getale in de oceanen voor. Net als de dinosauriërs stierven de ammonieten ongeveer 65 miljoen jaar geleden uit. Het huis van de ammoniet. Het huis van de ammoniet bestaat uit allemaal kamers

1 Het gebeurde daarna dat Nahas, de koning van de Ammonieten, stierf, en zijn zoon werd koning in zijn plaats. 2 Toen zei David: Ik zal goedertierenheid bewijzen aan Hanun, de zoon van Nahas, want zijn vader heeft mij goedertierenheid bewezen. En Dav.. Ezra 9:1. Tools. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: Het volk Israels, en de priesters, en de Levieten, zijn niet afgezonderd van de volken dezer landen, naar hun gruwelen, namelijk van de Kanaanieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en Amorieten Volgens de bijbel waren zij ook verre verwanten van de Israëlieten, hetgeen wordt ondersteund door het feit dat de Ammonitische taal een dialect of variant van het Hebreeuws was. Op een enkele uitzondering na waren de Ammonieten echter hardnekkige vijanden van de natie Israël. Hun gebied De Ammonieten — Een volk dat goedheid beantwoordde met vijandigheid. DE HEDENDAAGSE stad Amman, hoofdstad van het Hasjemitische koninkrijk Jordanië, doet de herinnering voortleven aan een volk dat van het aardse toneel is verdwenen. Zij werden de Ammonieten genoemd. Wie waren zij, en welke les kunnen wij trekken uit hun ondergang De Bijbel, Richteren 10 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk En de Ammonieten werden bijeengeroepen en zij sloegen hun kamp op in Gilead, terwijl de Israëlieten zich verzamelden en in Mizpa hun kamp opsloegen

Ammon, Ammonieten - Christipedia

 1. De Ammonieten stelden hun leger op bij de ingang van de stadspoort. De andere koningen bleven met hun legers in het veld
 2. Toen ontdekten ze ook dat Ammonieten en Moabieten nooit in de gemeente van God zouden mogen komen. Lees Deuteronomium 23:3-6. Met 'niet in de gemeente van de Heer komen' wordt waarschijnlijk bedoeld dat ze niet bij het volk Israël mogen wonen. 2 Want toen Israël in de woestijn was, hadden zij de Israëlieten geen brood en water willen geven
 3. Enige tijd later voerden de Ammonieten oorlog met Israël
 4. 11:1 2 Sam. 10:7 12:26 1 Kron. 20:1. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger eropuit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren
 5. Bijbel; ammonieten: 7: 0: 2: 9: Vindplaatsen van ammonieten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen. Judith 5:2 En hij werd zeer toornig, en hij riep al de oversten der Moabieten, en de krijgsoversten der Ammonieten, en al de vorsten van het land aan de zee
 6. g kinderen van..
 7. De bijbel in makkelijk Nederlands. Saul redt de stad Jabes 1 Koning Nahas van de Ammonieten viel op een dag met zijn leger Jabes in Gilead aan. Hij omsingelde de stad. De bewoners vroegen koning Nahas om een verbond met hen te sluiten

'Israël heeft noch het land van de Moabieten, noch dat van de Ammonieten gestolen 9 Bovendien staken de Ammonieten de Jordaan over om ook tegen Juda te strijden en tegen Benjamin en het huis van Efraïm, zodat Israël zeer in het nauw zat De bijbel in makkelijk Nederlands. David voert oorlog tegen de Ammonieten en de Arameeërs (vervolg) 1 Toen het weer voorjaar werd, de tijd dat de koningen altijd ten strijde trokken, trok Joab met het leger naar het land van de Ammonieten en overwon hen. Daarna omsingelde hij Rabba Ammonieten lijken op de opgekrulde ramshorens waarmee Amon vroeger in Egypte werd voorgesteld. Bij de Romeinse auteur Plinius de Oudere vinden we beschrijvingen terug van fossielen van deze dieren die hij ammonis cornu (hoorn van Ammon) noemde. Op zich is dit grappig, vooral als je je bedenkt dat in de Middeleeuwen ammonieten slangenstenen. 3 Zeg tegen de Ammonieten: Luister naar het woord van de Heere HEERE: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat u ?Haha!? gezegd hebt over Mijn heiligdom, toen het ontheiligd werd, en over het land van Israël, toen het verwoest werd, en over het huis van Juda, t..

Ammon, Ammonieten - Christipedi

In de bijbel heet de stad Rabba Amman. De plaats van de hoog gelegen citadel in het centrum van de stad zal zonder twijfel ook de plek geweest zijn, die het leger van koning David heeft bestormd. De naam Amman herinnert ons aan de Ammonieten, die hier woonden. Ooit voerde koning David oorlog tegen de Ammonieten. Dat kwam zo Vindplaatsen van ammoniet in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers. Judith 14:6 Maar eer gij dat doet, zo roept mij Achior, de Ammoniet, opdat hij zie en kenne degene, die het huis Israëls veracht heeft, en die hem tot ons als tot de dood heeft afgezonden; en zij riepen Achior uit het huis van Ozias.Als hij nu kwam, en het hoofd van Holofernes zag, in de hand van. Joodse Bijbel: Saul eerste Koning Israël Nachash, koning van de Ammonieten heeft de stad Jabesh-Gilead bezet, in het gebied van de stam Benjamin, De bewoners proberen vrede te sluiten. Maar Nachash heeft één voorwaarde, namelijk dat bij iedere persoon één oog wordt uitgestoken Vindplaatsen van ammoniet in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen. Deuteronomium 23:3 Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen tot in eeuwigheid.. 1 Samuël 11:1 Toen toog Nahas, de Ammoniet, op, en belegerde Jabes in Gilead.En al de mannen van Jabes zeiden tot Nahas: Maak. tegen de Ammonieten. Hier gaat het fout in de relatie met God en in de relatie met zijn dochter. Anders dan in het verhaal van Abraham neemt Jefta zelf het initiatief. Hier geeft hij de dingen niet uit handen aan God, maar doet hij veeleer een poging om God te manipuleren. Dit spel op leven en dood loopt daarom niet goed af

Video: Moloch (Hoogste god van de Ammonieten) - Bijbeltekste

2 Kronieken 20 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Kleine, soms ronduit bizarre verhalen in de Bijbel doen menig lezer de wenkbrauwen fronsen. Vandaag: Moab en Ben-Ammi, stamvaders van de Moabieten en de Ammonieten. Net als in het verhaal van de vervloeking van Kanaän krijgen we hier een rechtvaardiging voor een latere twist tussen Israël en deze volkeren Bijbel. Volgens de Bijbel waren de Moabieten (ook wel de kinderen van Moab genoemd) het nageslacht van Moab, de zoon van Lot, de neef van Abraham.Toen Lot Sodom ontvluchtte, omdat dit op het punt stond verwoest te worden door God, ging hij zwerven met zijn twee dochters (waarvan de namen niet genoemd worden). Er was niemand anders om de twee dochters te beminnen, dus voerden ze hun vader. Jefta verslaat de Ammonieten (Access Foundation). Simson en de Filistijnen (Access Foundation, kaart 46) Koningen tot terugkeer uit Babel. Het verdeelde koninkrijk: Israël (10 stammen) en Juda (2 stammen) in de 9e eeuw v. Chr. Tim Dowley, Studie-atlas bij de Bijbel. Heerenveen: Groen, 2004 in genesis 19 misbruiken lots dochters hun vader lot, ik heb een keer gehoord dat deze dochters hier nog wel voor gestraft werden. staat dit ook ergens in de bijbel of een andere informatiebron? alvast bedankt Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

De eerste vijf boeken van de bijbel Wie de bijbel leest, begint meestal bij het begin. De eerste vijf boeken van de bijbel zijn Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Deze boeken bij elkaar worden ook wel Tora of Pentateuch genoemd. Dat laatste betekent letterlijk 'vijf rollen' Aantekeningen. Want Salomo wandelde Astoreth, den god der Sidoniers, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten. Sidoniërs, de bewoners van Sidon een oude hoofdstad van Fenicië, rijke handelsplaats aan de kust van de Middellandse Zee, waar Izebel vandaan kwam (1 Kon 16:31); Wordt vaak samen genoemd met Tyrus Bijbel. Iedereen denkt bij Jefta aan de overijlde belofte dat hij het eerste wat hij zag als hij naar huis ging zou offeren en toen het zover was hij als eerste zijn dochter zag. Minder bekend is dat Jefta door zijn halfbroers verstoten was en toen met een aantal andere vrijbuiters als een Robin de Hood geld stal van de rijken en verdeelde onder zijn eigen arme mannen David is namelijk verantwoordelijk voor de dood van de Hethiet Uria, in de strijd tegen de Ammonieten. (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen

Pieter Lastman: Jefta en zijn dochter | bijbel en kunst

Vindplaatsen van zamzummieten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers. Deuteronomium 2:20 Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden; de reuzen woonden te voren daarin, en de Ammonieten noemden hen Zamzummieten;. Statenvertaling online - bijbel en kuns Joodse Bijbel: Laatste oorlogen koning David Nog steeds voert Israël oorlogen tegen vele vijandige stammen. De Syriërs worden geheel verslagen en de Ammonieten vluchten hun steden in. Maar Hadad-ezer komt met een groot leger en bereidt een strijd voor bij Helam ten oosten van de Jordaan

2 Samuel 12 (NBV) - EO

Deuteronomium 2:20 Statenvertaling (SV1750) Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden; de reuzen woonden te voren daarin, en de Ammonieten noemden hen Zam Menu. Portals. Beamteams. Hardware; Software; Content; Audio & Video; Forum; Gelovig leren. Bijbelcursus; Bijbelstudie/webApp; Dagopeningen; Emmaüs; Leerhuis; Meditatie Start > Bijbel > Jefta mag aan het hoofd van heel Gilead staan als hij strijdt tegen de Ammonieten. Zo wordt hij leider over het volk. Eerst probeert hij het langs de diplomatieke weg, maar dat mislukt. Maar Jefta weet dat de HEER bij hem is, en Hij wordt gegrepen door Zijn Geest (29) De Bijbel is het literaire hoogtepunt van het oude Israël. Je moet het op een dieper niveau leren lezen, en er soms de ironie van inzien, om de eigenlijke boodschap te begrijpen. Anders is, zeker het Bijbelboek Rechters, slechts verheerlijking van geweld. Hans Debel is oudtestamenticus en werkt mee aan het tijdschrift Ezra

Moabieten - Wikipedi

Beter Bijbel. Test dagelijks je Bijbelkennis. Oude Testament | Rechters. Kernpunten. Doel: Laten zien dat Gods oordeel over de zonde zeker is, maar dat zijn vergeving van zonde en herstel van de relatie net zo zeker zijn voor wie berouw heeft.; Schrijver: Waarschijnlijk Samuël; Plaats: Het land Kanaän, later Israël genoemd.God had geholpen Kanaän te veroveren, dat bewoond werd door. Volgens de Bijbel waren de Moabieten (ook wel de kinderen van Moab genoemd) het nageslacht van Moab, de vader der kinderen Ammonieten. Dit wordt beschreven in Genesis 19. Volgens Ruth 4 was koning David voor een achtste deel Moabiet, omdat hij de achterkleinzoon was van Ruth.. Iemand typeert de verhoudingen terecht als volgt: De Moabieten en Ammonieten zijn een goddeloos volk geweest, zich uitlevend in de zonde en grote afgodendienaars. Israël heeft met die afgodische volken heel wat te stellen gehad. Je kunt dat lezen in de Bijbel. Wat hebben de profeten voor hen gewaarschuwd! Hoofdpagina / Bijbels / De Bijbel - Dutch / Nehemia. Te dien dage werd er gelezen in het boek van Mozes, voor de oren des volks; en daarin werd geschreven gevonden, dat de Ammonieten en Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods, tot in eeuwigheid; 2 Omdat zij den kinderen Israels niet waren tegengekomen met brood en met water,.

concordantie ammonieten, de Apocriefe geschrifte

In het tweede deel van dit vers staat dat de joden hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn. Edom, Moab en de Ammonieten zijn volken in het huidige Jordanië. Mogelijk gaat het hier om de westelijke Jordaanoever, die na 1950 werd bestuurd door Jordanië maar in 1967 door Israël is terugveroverd. 8 aanbiedingen in januari - Bekijk alles met ammonieten! Koop en Verkoop Antiek en Kunst op Marktplaats. Antiek en Kunst kopen en verkopen tegen een aantrekkelijke prijs! Ga ervoor. Het begint op Marktplaat Deze bijbel was een opmerkelijk commercieel succes. Voor de aanwezigen bij de feestelijke opening drukte De Ammoniet eveneens een flyer (zie de afbeelding hiernaast met de voorkant ervan) om belangstellenden te interesseren voor aanschaf van de restauratiedruk. De opbrengst was bestemd voor de restauratie van twee exemplaren van de Prachtbijbel

Van de Ammonieten, Veel teksten uit de Bijbel en ook uit Ezechiël worden in de Openbaring letterlijk geciteerd of aangehaald. Dat is geen simpele herhaling, want aan de oorspronkelijke betekenis van zo'n bijbeltekst wordt een nieuwe toegevoegd. Het is een moeilijke materie De bijbel zegt heel duidelijk dat lofprijs 'over de lippen', oftewel 'uit de mond' moet komen. En dankzegging komt als we Hem danken voor wat Hij heeft gedaan. In aanbidding komen we in contact met Gods heiligheid; in lofprijs richten we ons op Gods grootheid, en in dankzegging kijken we naar Gods goedheid De Bijbelse tijdlijn is een chronologisch overzicht van gebeurtenissen uit de Bijbel.Zij is uitsluitend gebaseerd op de letterlijke tekst uit de Bijbel. Het chronologisch overzicht begint bij de schepping van Adam, Genesis 1:26-31. Over de lengte van de periode hiervoor wordt verschillend gedacht, zowel over de periode tussen de eerste twee verzen, alsook over de lengte van de scheppingsdagen. De Bijbel noemt het 'de plaats' (merk het verschil op met 'een plaats'). Die plaats (Genesis 22:4), is volgens de Joodse verklaarders niet alleen de plek waar later Jeruzalem zou worden gebouwd, de stad die door Joden 'de plaats' wordt genoemd 11 , maar specifiek de noordkant van de berg Sion

Ammoniet. Ammonieten zijn een soort opgerolde schelpen. In deze schelp leefde een soort inktvis die in de zee leefde. Ze zijn 65 miljoen (65.000.000) jaar geleden uitgestorven, tegelijk met de dinosauriërs. De inktvis zelf wordt nooit als fossiel gevonden. Alleen de schelp wordt gevonden. Haaientande Moab verwijst in de Bijbel naar de zoon van Lot of naar zijn nakomelingen, het volk van de Moabieten, hun land of rijk ten oosten van de Dode Zee.. Naam. De naam Moab betekent 'water van vader', in de zin van 'water, d.i. zaad, nakomelingschap van vader', van mo voor mai, 'water', en ab, 'vader'; of 'uit vader (voortgekomen)' Wat dacht je bijvoorbeeld van Amman, waar koning David oorlog voerde tegen de Ammonieten. Maar ook bij Mount Nebo, Bethany en de Kings Highway vind je verhalen terug uit de Bijbelse geschiedenis. Ook voor de niet gelovigen onder ons is Bijbels Jordanië een prachtland om te bezoeken

Een boodschap die de bijbel vertelt op de manier van het verhaal, of met een gedicht, of met een sprookje, en ja, soms ook als een soort geschiedenisverhaal b. Een ander antwoord: dit verhaal staat in de bijbel omdat Israel zo kan spotten met zijn vijanden de Ammonieten en de Moabieten. Want als je met zó'n verhaal vertel Een mogelijke Chronologie van het Oude Testament Kijkende op Internet blijken er al diverse verschillende versie's te bestaan van 'mogelijke' chronologieën van de Bijbel en met name het Oude Testament.. De 1e kolom is de datering, ervan uitgaande dat de uittocht uit Egypte plaats vond in het jaar 1447 v.C.. De 2e kolom is de datering volgend de BGA (= Stichting Bijbel, Geschiedenis en. De ammoniet in de.. De Bijbel is niet vrouwonvriendelijk maar open over het kwaad dat vrouwen wordt aangedaan gratis maand abonnement met korting . Het zijn onrustige tijden. Ammoniet Amnon Amon Amoriet Amos Amram Ana Ananias Anatot Andreas. Welkom op deze website! bij namen in Nederlandse vertalingen van de Bijbel. Voor verschillende doeleinden is het van belang om hierover het nodige te weten te komen, zowel wetenschappelijke, als praktische. In het onderzoek wordt dan ook samengewerk

2 Kronieken 19 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Deputaten Kerk en Israel van de christelijke gereformeerde kerken. Israëliet, Edomiet, Moabiet. In een commentaar op Prediker (Qohelet Rabba, 8e eeuw?) staat een mooi verhaal als uitleg bij Prediker 11:1, 'Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.' Rabbi Eleazar Ben Shamua wandelde langs de kust en zag een schipbreukeling aanspoelen, naakt De vrouw in de bijbel. In Genesis wordt de vrouw allereerst als een hulp voor de man beschreven. We lazen ook dat de man vanwege de zondeval over de vrouw heersen zal. De vrouw sprak haar man dan ook aan met het woord 'heer' (=ba'al, meester, eigenaar), zoals men ook sprak over een 'heer des huizes', 'heer van een akker' Iedereen die de Bijbel leest week, dat God ons in Zijn Woord vaak leeftijden van personen heeft vermeld in verband met allerlei gebeurtenissen. Minder bekend is het, dat men door deze korte, verspreid voorkomende aanwijzingen, een chronologie van allerlei feiten kan opbouwen De Franse artiest Gustave Doré (1832-1883) maakte, in zijn leven, honderden van uitstekende kwaliteit illustraties voor de bijbel. Deze illustraties worden gebruikt in verschillende vertalingen van de bijbel in het Europa van de negentiende eeuw en later in Amerika

Mogelijk is er toch een derde wereldoorlog op komst

Wat is de betekenis van Ammonieten - Ensi

2 Samuel 10 (NBV) - EO

Offeren aan Moloch | speervanger

Een verdere verachting voor de wil van God, haalde Salomo paarden uit Egypte (1 Kon. 10:26-29). Het resultaat was verschrikkelijk. Het koninkrijk was verdeeld en van de zoon van Salomo lezen we dat zijn moeder Naamah heette, een Ammoniet. 1 Kon. 14:21, 31 Jeremia, Jahweh sticht, 2020.Een actuele bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek Jeremia van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.. Bijbelstudiemenu . Bijbelstudie en bijbelverklaring. 2020: Een actuele studie over het hele bijbelboek Jeremia.Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk. 9. De omringende volken: Arameeërs, Ammonieten, Moabieten, Edomieten, Arabieren en Nubiërs 10. De uitleg van de profetieën over de toekomst van Israël 11. Beeldspraak in de Psalmen en Jesaja 12. De achtergrond van de heils- en onheilsprofetieën, met name in het boek Jesaja 13. De Knecht des HEREN (Jesaja 42-53) Aanbiedin Leesmenu 5 oktober. Avondgebed Ezechiël 21:33-37: Als God zich terugtrekt, breekt de hel pas echt los. Ezechiël krijgt het allemaal te zien. In nieuwe beelden, maar ook in de herhaling van het 1e visioen Ammoniet. Foto over ongeveer, zuidelijk, geology, fossielen, kalk, achtergrond, spiraal, oorspronkelijk, besnoeiing, soleerd, kalksteen, vond, nave, leeftijd. Foto over Oude uitgave van de Heilige Bijbel - het Engels/het Duits. Open boek dat tegen witte achtergrond wordt geïsoleerd. Afbeelding bestaande uit open, godsdienst, godsdienstig - 297124

 • Spellingsfouten controleren.
 • Uitvaart Timmerman Oostkamp.
 • Huis van de mens Antwerpen.
 • Noord Duitsland kust kaart.
 • Bestiarium Harry Potter.
 • Google Drive delen gezin.
 • Thrift shop videoclip.
 • Voeteczeem huidziekten.
 • Goedkoop adopteren.
 • Dagprijs gas.
 • Natuurlijk bruin worden.
 • Muziekinstrumenten Baby.
 • Digitale deurspion met opnamefunctie.
 • Recicort BIJSLUITER.
 • Aanbieding bessenstruiken.
 • Aids ontstaan.
 • Ze bruin bakken.
 • Brabantse vlag kopen in winkel.
 • Poort slot.
 • Talen in India Wikikids.
 • Boykeys.
 • Brievenbus sticker naam.
 • Wandelschoenen heren.
 • Kooktijd stoofvlees snelkookpan.
 • Forensisch rechercheur opleiding.
 • Wraps baby shower.
 • Is kaas glutenvrij.
 • PSV Selectie 2018 2019.
 • Snack day Lidl.
 • Verhuur Bussum.
 • Huis wiki.
 • Dijkstra Plastics omzet.
 • Korianderzaad gebruiken.
 • PowerPoint dia 180 graden draaien.
 • Fruitsalade meloen.
 • Lana Del Rey vinyl.
 • Groente in braadzak.
 • Nt2taalmenu zinnen maken.
 • VCA valbeveiliging.
 • Bruidsschoenen uitverkoop.
 • Tekst verjaardag liedje.